Gdje se nalazite: Početna Pravila o radu klubova mladih tehničara

Pravila o radu klubova mladih tehničara

 Na temelju članka 32. stavka 1. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine, br. 59/1990. i 27/1993.) i članka ... Statuta Osnovne škole ....... Odbor Kluba mladih tehničara (u daljnjem tekstu: Klupski odbor) donio je na sjednici održanoj ...... . godine.

PRAVILA O RADU KLUBA MLADIH TEHNIČARA ......

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Klub mladih tehničara (u daljnjem tekstu: Klub) osnovan je radi poticaja stjecanja i razvoja sklonosti, interesa, znanja, vještina i posebnih učeničkih sposobnosti za stručno, znanstveno i tehničko stvaralaštvo te organizirano i korisno provođenje slobodnog vremena.
Klub je dobrovoljna interesna skupina, u kojem se kao izvannastavnom ili izvanškolskom obliku učenici aktivno bave stručnim, znanstvenim i tehničkim sadržajima iz kreativnih i rekreativnih potreba.
Sudjelovanjem stručnjaka i drugih suodgojitelja te suradnjom sa stručnim ustanovama i udrugama tehničke kulture djelatnost Kluba pridonosi uspješnijem ostvarivanju odgojnih i obrazovnih ciljeva i zadaća Škole.

a. Osnutak i status Kluba

Članak 2.

Osnivač Kluba je Osnovna škola ...(u daljnjem tekstu: škola).

Članak 3.

Osnutku Kluba mogu se pridružiti i drugi utemeljitelji - suosnivači.
Suosnivači Kluba mogu biti pojedinci, pravne osobe ili njihovi dijelovi (tvrtke, poduzeća, udruge, ustanove, instituti ili asocijacije), koji svojim novčanim ili drugim darom veće vrijednosti pomognu osnutak, početak rada odnosno stvaranje uvjeta za osnutak i početak rada Kluba.

Članak 4.

Klub nema svojstvo pravne osobe.

Članak 5.
Klub se može udruživati u srodne udruge ili saveze na razini grada ili županije te Republike Hrvatske - Središnji odbor klubova mladih tehničara Hrvatske pri Hrvatskoj zajednici tehničke kulture.

b. Naziv i sjedište i obilježja Kluba
Članak 6.
Ime kluba je ....
Članak 7.
Sjedište Kluba je u Osnovnoj školi ......(grad, ulica, i kbr).

Članak 8.
Klub ima pečat, zastavu i amblem.
Oblik, sadržaj i izgled pečata, zastave i amblema određuje uprava Kluba posebnom odlukom.
Odluka uprave Kluba postaje pravomoćna kad se s njom složi školski odbor osnivača.
c. Ciljevi i zadaće Kluba
Članak 9.
Cilj je Kluba okupiti na dragovoljnoj osnovi što više učenika i omogućiti im da primjerenim metodičkim postupcima uz voditeljstvo učitelja mentora razvijaju svoje sklonosti i interese, stječu znanje i vještine te razvijaju stvaralačke sposobnosti u području prirodnih i tehničkih znanosti.

Članak 10.
Temeljne zadaće kluba jesu:
 • što ranije probuditi i razviti interes učenika za prirodne tehničke i srodne znanosti,
 • osigurati potreban prostor i opremu za djelovanje interesnih skupina učenika;
 • osigurati potreban materijal, pribor, alat i stručnu pomoć učenicima u rješavanju problemskih zadataka, koji proizlaze iz zajedništva svake interesne skupine.
 • podupirati razvitak stvaralačkih sposobnosti učenika diferenciranim pristupom, uzimajući u obzir njihova predznanja, dob, interes i predispozicije, posebice u aktivnom sudjelovanju učenika u pokusima, vježbama, konstruiranju i izradi samostalnih radova;
 • prepoznati, pratiti i poticati pojedince ili skupine oblikovanijeg interesa i sklonosti (darovitih) usmjeravajući ih u izboru školskih programa za daljnje školovanje odnosno profesionalni poziv;
 • u ostvarivanju programskih zadaća interesnih skupina osigurati znanstveno- metodološki pristup rješavanju problema i razvoju shvaćanja međuodnosa znanosti, tehnike, tehnologije i društva
 • među učenicima članovima poticati ostvarenje osobnih interesa zajedničkim istraživačko-stvaralačkim radom u skupini.
 • pripremiti članstvo za sudjelovanje na susretima i natjecanjima omogućujući im prikazivanje i vrednovanje znanja i uradaka, a time i samopotvrđivanje i spoznavanje vlastitih sklonosti i sposobnosti te osigurati daljnju promociju rezultata njihova rada (sudjelovanje na smotrama, natjecanjima, ljetnim radionicama i sl.)

Ove zadaće ostvarit će se:
 • pružanjem dobrih izvora znanja učenicima osiguranjem literature i odabranih voditelja mentora u rješavanju problemskih zadataka.
 • Istraživačkom podukom izravnim uključivanjem učenika u pokuse i konstruiranje:
 • osiguranjem stručnog voditeljstva i potpore, od izravnog uključivanja stručnjaka specijalista za pojedina tehnička područja u rad s učenicima u Klubu uključivanjem učenika u rad u istraživačkim centrima.
a. Članovi Kluba
Članak 11.
Članovi kluba su učenici Škole, koji svoje posebne sklonosti i sposobnosti žele razvijati u interesnim skupinama znanstveno-tehničkog stvaralaštva, ako i roditelji učenika, učitelji mentori i ostali stručnjaci koji nalaze svoj interes u promicanju stvaralaštva učenika.
Članovi Kluba raspoređuju se pod dobi ali i po posebnim interesima u interesne skupine ostvarujući programsko jedinstvo skupine izvršenjem zadaća u skladu sa sposobnostima i sklonostima i to:
 • najmlađa dob: učenici do 5. razreda osnovne škole - ostvaruju temeljne početničke programe upoznavanja s alatom, njegovima rukovanjem i tehnologijama obrade materijala u modelarstvu, maketarstvu i sl.;
 • viši razredi osnovne škole: učenici 6. i 7. razreda osnovne škole - rješavaju jednostavnije problemske zadaće uz primjenu elementarnih metoda istraživanja i složenijih tehnoloških pristupa obradi materijala.
 • završni razred osnovne škole: učenici 8. razreda osnovne škole - u rješavanju problemskih zadaća služe se istraživačkim metodama u pristupu zadatku te obradi materijala za izvršno rješenje
 • starija dob: učenici koji su završili osnovnu školu a žele i dalje djelovati u području znanstveno-tehnološkog stvaralaštva za što u novoj radnoj okolini nemaju mogućnosti.
Članak 12.
Članovi Kluba mogu biti učitelji, roditelji učenika, učenici koji su završili osnovnu školu, vanjski suradnici, donatori, utemeljitelji i drugi koji svojim djelovanjem pomažu u promicanju znanstveno-tehničkog stvaralaštva mladeži i djelatnosti Kluba.
Članovi Kluba mogu biti:
 1. redovni i
 2. podupirući
Članak 13
Uprava Kluba može imenovati i počasne članove.

Članak 14
Članstvo kluba ostvaruje se dragovoljnim pristupom, što se potvrđuje potpisom pristupnice.
O članovima Kluba vodi se evidencija. Članstvo se dokazuje posebnom iskaznicom, čiji oblik utvrđuje uprava Kluba.
2. DJELATNOST I SREDSTVA
a. Djelatnost Kluba
Članak 15.
Klub obavlja djelatnost u području znanstveno-tehničkog stvaralaštva a u svojem ustroju i poslovanju poštuje izvorna načela amaterskih tehničkih udruga.
Članak 16.
Djelatnost Kluba temelji se na ovim pravilima i programima skupina u znanstveno-tehničkom stvaralaštvu i time pridonosi ostvarivanju ciljeva i zadaća Kluba iz ovih pravila.
Članak 17.
Klub će se u ostvarivanju interesa učenika posebno posvetiti organiziranju sljedećih skupina:
 • za građevno maketarstvo;
 • za brodomodelarstvo;
 • za robotiku;
 • za informatiku itd.
Članak 18.
Uprava Kluba može na početku školske godine odlučiti da se osnuju dodatne skupine potrebne za udovoljavanje interesa učenika članova.
Organizacijske oblike djelovanja skupina određuje za svaku interesnu grupu uprava kluba.
Članak 19.
Djelatnost Kluba je javna.
a. Sredstva Kluba
Članak 20.
Novčana sredstva za djelovanje Kluba osiguravaju se:
 • članarinom
 • donacijama - sponzorstvom
 • iz drugih sličnih izvora (darovi i sl.).
Klub može ostvarivati prihode organiziranjem priredaba, izložaba ili sličnih javnih aktivnosti.
Članak 21.
Klub ostvaruje sredstva za djelovanje i iz državnog i županijskog proračuna te iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.
Članak 22.
Klub nema posebni račun.
Novčana sredstva Kluba, bez obzira na vrstu izvora, vode se preko računa Škole, posebno se knjižeći i evidentirajući (posebna kartica), a koriste se samo za potrebe Kluba.

3. UPRAVLJANJE
Članak 23.
Upravna tijela u Klubu jesu:
 • Skupština Kluba
 • Uprava Kluba
Skupštinu Kluba čine svi članovi Kluba.
 
Članak 24.
Skupština Kluba sastaje se najmanje jedanput u godini.
Skupštini Kluba predsjeda predsjednik Kluba, koji je ujedno i predsjednik Skupštine.
Skupština donosi mišljenja o statusnom ustrojstvu Kluba i promjenama koje je uprava Kluba dužna razmotriti.
Skupština utvrđuje stajališta i zaključke o smjernicama upravi Kluba u kreiranju politike te vođenju Kluba.
Skupštinu Kluba saziva predsjednik Kluba. U izvanrednim okolnostima Skupštinu može sazvati Klupski odbor.
Članak 25.
Klubom neposredno upravlja i poslove Kluba vodi uprava koju čine:
 • Klupski odbor
 • Predsjednik kluba
 • tajnik Kluba
a. Klupski odbor
Članak 26.
Klupski odbor čini 7 (sedam) članova, koje imenuje odnosno bira Školski odbor i to:
 • 3 člana iz redova djelatnika škole
 • 1 član iz županije - grada Zagreba, odnosno jedinice lokalne samouprave ili uprave (općina grad) na čijem području Klub djeluje
 • 1 član od roditelja učenika članova (članak 11. Pravila)
 • 1 član iz redova utemeljitelja odnosno članova Kluba (članak 12. Pravila)
 • 1 član iz redova učenika stvaralaca, članova interesnih skupina (članak 11. Pravila).
Mandat članova Klupskog odbora traje 2 (dvije) godine i može se ponoviti.
Člana Klupskog odbora može se zamijeniti i prije isteka mandata. Zamjena se obavlja po istom postupku kao i imenovanje. Mandat zamijenjenom članu traje do isteka mandata Klupskom odboru.
Članak 27.
Klupski odbor između svojih članova bira predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Kluba.
Članak 28.
Klupski odbor radi u sjednicama, koje saziva i vodi predsjednik.
Klupski se odbor sastaje prema potrebi kako zahtijevaju poslovi i zadaće odbora. Odluke se donose većinom ukupnog broja članova Klupskog odbora.
Članak 29.
Klupski odbor obnaša ove zadaće:
 • utvrđuje i donosi pravila Kluba;
 • donosi akte (odluke, zaključke i sl.) u svezi s djelatnošću Kluba;
 • utvrđuje programe rada interesnih skupina i donosi program rada Kluba;
 • utvrđuje i donosi financijski proračun Kluba;
 • određuje raspored i raspolaganje sredstvima Kluba;
 • odlučuje o statusu, imenu i obilježjima Kluba;
 • odlučuje o udruživanju Kluba u udruge, saveze i sl.;
 • određuje visinu članarine;
 • vodi poslove u ovlasti Kluba.
Članak 30.
Klupski odbor može radi dogovora, informiranja ili drugih poslova potrebnih za djelovanje i napredak Kluba, povremeno organizirati sastanke pojedinih interesnih skupina.
Zaključci s tih sastanaka, smjernice su za daljnji rad upravi Kluba.
b. Predsjednik Kluba
Članak 31.
Predsjednik Kluba vodi rad upravnih tijela i ostalih poslova Kluba.
Predsjednik Kluba ujedno je predsjednik Klupskog odbora i Skupštine Kluba. Mandat predsjednika traje koliko i mandat Klupskog odbora.
U slučaju dulje spriječenosti predsjednika, u obavljanju njegovih obveza, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.
Članak 32.
Predsjednik Kluba predstavlja i zastupa Klub.
U obvezama koje se odnose na prava i obveze Škole potrebno je prije zastupanja dobiti ovlasti ravnatelja Škole.
Predsjednik potpisuje zaključke upravnih tijela, Pravila Kluba i druge akte Kluba. U sklopu financijskog proračuna Kluba te utvrđenog rasporeda i raspolaganja sredstvima raspolaže novčanim sredstvima i obavlja druge poslove važne za rad Kluba.
c. Tajnik Kluba
Članak 33.
Tajnika Kluba bira Klupski odbor između svojih članova.
Tajnik Kluba organizira i vodi opće, administrativne, financijske, pravne i druge poslove Kluba da bi se djelotvorno obavljale aktivnosti i djelatnosti Kluba.
4. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Pravila Kluba, njihove izmjene i dopune utvrđuje i, uz suglasnost Školskog odbora, donosi Klupski odbor.
Članak 35.
Tumačenje Pravila daje Klupski odbor.
Članak 36.

Ako Klub prestane raditi, sredstva Kluba ostaju vlasništvo Škole.
Članak 37.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Predsjednik Kluba

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

 Poštovani čitatelji želimo vam sretnu novu 2020. godinu i da uživate u čitanju časopisa ABC tehnike još jednu, sada 64 godinu ...

Poštovani čitatelji predstavljamo vam i poslijednji prosinački broj časopisa ABC tehnike u ovoj 2019. godini. Naravno časopis ćemo nastaviti izdavati i ...

U ovom broju časopisa možete pronaći kompletne upute i zadatke za predstojeći nam 13. kup u robotici Hrvatske zajednice tehničke kulture ...