Dvojno iskazivanje cijena od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.

22.09.2022.

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, br. 57 od 20. svibnja 2022.) iskazivanje cijena u kunama i eurima je obveza od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. Dvojni optjecaj (plaćanje u kunama i eurima) je moguće od 1. siječnja 2023. do 14. siječnja 2023. s tim da će biti moguće platiti u kunama, ali povratno će se dobiti euri.

PRAVILA ZA PRERAČUNAVANJE I FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE
Fiksni tečaj konverzije je 7,53450 kuna za 1 euro.


Cijene se zaokružuju na 2 decimale s idućim pravilom zaokruživanja:
- ako je treća decimala manja od 5, druga ostaje nepromijenjena
- ako je treća decimala veća od 5, druga se povećava za 1
1. primjer: 79,99 kn : 7,53450 eura = 10,6164974 eura = 10,62 eura
2. primjer: 129,32 kn : 7,53450 eura =17,1637136 eura = 17,16 eura


PUTNI NALOZI
Putni nalozi izuzeti su od dvojnog iskazivanja.

DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA PREMA POTROŠAČU - FIZIČKOJ OSOBI
Neprofitna organizacija je dužna fizičkoj osobi tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja cijenu i fiksni tečaj konverzije iskazivati na jasan i lako čitljiv način u eurima i kunama:
- na cjeniku
- na internetskoj stranici
- u ponudi ili ugovoru
- tijekom oglašavanja
- u opomeni i ostalim obavijestima
- svi ostali oblici iskazivanja cijena

RAČUNI IZMEĐU PRAVNIH OSOBA (POSLOVNIH SUBJEKATA)
Računi između pravnih osoba ne trebaju biti iskazani dvojno već samo u kunama.

RAČUNI IZMEĐU FIZIČKIH OSOBA
Kod računa za članarinu, kotizaciju i slično koji fakturirate fizičkoj osobi potrebno je dvojno iskazati ukupan iznos računa i prikazati fiksni tečaj konverzije.

OBRAZAC O ISPLAĆENOJ PLAĆI
Kod obrasca IP1 potrebno je navesti fiksni tečaj konverzije i dvojno iskazati iznos koji se radniku isplaćuje na račun.
Ako je na IP1 iskazan izdatak za prijevoz i on mora biti iskazan u dvije valute.

POTVRDA O DRUGOM DOHOTKU ISPLAĆENOM U 2022. GODINI
Podaci se iskazuju samo u kunama.

UGOVORI O RADU
Ako je u ugovoru o radu plaća ugovorena u kunama, ta se svota od 1. 1. 2023. smatra ugovorenom plaćom u eurima preračunato po fiksnom tečaju, stoga ne treba mijenjati ugovor o radu.
Međutim, od 1. 1. 2023. kod novih ugovora plaća i ostale naknade moraju biti ugovorene u eurima.

UGOVOR O DJELU I AUTORSKOPRAVNI UGOVOR – ISKAZIVANJE BRUTO I NETO IZNOSA
U razdoblju dvojnog iskazivanja naručitelj je dužan u ugovoru o djelu i autorskopravnom ugovoru dvojno iskazati ukupan iznos koji će biti isplaćen izvršitelju uz iskaz fiksnog tečaja konverzije.
Novost je da se uz ugovoreni bruto I iznos mora dvojno iskazati i neto iznos naknade te fiksni tečaj konverzije.

P.S.
Ako niste sigurni kako postupati, navedite iznos dvojno uz iskazan fiksni tečaj konverzije.
vrh stranice