Gdje se nalazite: Početna Modelarska liga

Modelarska liga

Pravila Modelarske lige u školskoj godini 2018./2019.

1. Uvod

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje Hrvatska zajednica tehničke kulture provodi u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i osnovnim školama.

http://www.hztk.hr/media/MODELARSKALIGA/MODEALRSKALIGA_2016_2017/18.jpgLiga je pokrenuta početkom školske godine 2012./2013. s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskoga rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva. Modelarska liga je jedinstven sustav nacionalnoga natjecanja u području modelarstva koji je prepoznat i pozitivno ocijenjen među dionicima tehničke kulture u RH, inozemstvu, predstavnicima neformalnog obrazovanja.

http://www.hztk.hr/media/MODELARSKALIGA/ML_REZULTATI_2015_2016/ML_SLIKE_2015_2016/1H0A6860.jpgZahvaljujući Hrvatskoj zajednici tehničke kulture koja od pokretanja Lige kontinuirano osigurava materijalne resurse i administrativnu podršku, u Ligu su se uključile i škole koje nisu imale zadovoljavajuće tehničko-materijalne resurse za provedbu praktične nastave tehničke kulture. Modelarska liga je povezala županijske i gradske zajednice (sustav neformalnog obrazovanja) s takvim školama (sustav formalnog obrazovanja) te potaknula rješavanje tehničko-materijalnih ograničenja i buduće programske suradnje navedenih dionika tehničke kulture u Republici Hrvatskoj. Upravo ovim programom, kojim se potiču regionalne programske suradnje temeljene na praktičnom radu djece i mladih, Hrvatska zajednica tehničke kulture potiče svoju mrežu članica na suradnju sa školama i stvaranje novih programa koji će ojačati kapacitete tehničke kulture na regionalnim razinama i osigurati sustavni razvitak tehničke pismenosti djece i mladih. U sklopu Modelarske lige, HZTK osigurava sve potrebne ljudske resurse (administrativna podrška) te osnovne resurse (potrošni materijal, oprema, pribor i alat) za provedbu županijskih i državne razine natjecanja.

2. Organizatori

Organizator Lige je Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK). Suorganizatori su Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture (HSPTK) i/ili društva pedagoga tehničke kulture, županijske zajednice tehničke kulture ili osnovne škole (ako su domaćini pojedinih natjecanja na županijskoj razini). Organizacijski odbor sačinjavaju: Mirjana Metikoš (HZTK), Hrvoje Vrhovski (HZTK), Svijetlana Grubišić (HZTK), Ivan Vlainić (HZTK) i Ivan Rajsz (HSPTK).

3. Sudionici

Sudionici Lige su učenici osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola od petog do osmog razreda i njihov mentor. Ekipa se sastoji od dva učenika koje na natjecanje dovodi jedan mentor. Kao gosti, na natjecanju mogu sudjelovati učenici i njihovi mentori iz susjednih zemalja.

4. Razine, mjesto i vrijeme održavanja Lige

4.1. Županijska razina

Organizatori županijskog natjecanja su županijske ili gradske zajednice tehničke kulture (ZTK) i/ili društva pedagoga tehničke kulture (DPTK). Iznimno, ako oni nisu u mogućnosti biti domaćini i organizatori natjecanja, osnovne škole mogu biti domaćini natjecanja, a ZTK i/ili društva pedagoga suorganizatori natjecanja. Županijska natjecanja se organiziraju kao otvorena natjecanja, što znači da se na natjecanje u jednoj županiji mogu prijaviti ekipe iz ostalih županija ili drugih centara, ali time ne ostvaruju pravo (ni bodove) za plasman na državnu razinu natjecanja. Natjecanja će se provoditi u svakoj županiji kontinuirano tijekom školske godine ili jednom u tekućoj školskoj godini, zaključno do 12. svibnja 2019. i to ovisno o interesu sudionika, financijskim, prostornim i drugim mogućnostima organizatora županijskog natjecanja.

4.2. Državna razina

Državno natjecanje za tekuću školsku godinu, organizirat će Hrvatska zajednica tehničke kulture od 31. svibnja do 2. lipnja 2019. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

5. Sadržaj

Natjecatelji unutar svake ekipe zajednički izrađuju jednak projektni zadatak tijekom:

 • 3 puna sata (180 min) na županijskoj razini i
 • 4 puna sata (240 min) na državnoj razini.

Zadatke za provedbu natjecanja na svim razinama priprema Hrvatska zajednica tehničke kulture u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture. Hrvatska zajednica tehničke kulture pravovremeno dostavlja zadatak za provedbu županijskih natjecanja organizatoru županijske razine natjecanja. Iznimno, organizatori županijske razine natjecanja mogu samostalno pripremiti zadatak uz obavezne konzultacije i slanje zadatka Organizacijskom odboru Modelarske lige na adresu elektroničke pošte: hrvoje.vrhovski@hztk.hr. Pri izradi zadatka preporučuju se koristiti sljedeći materijali: šperploča, balza, pluto, furnir, stiropor, pleksiglas, PVC materijali, žica, konac…

Učenici s poteškoćama u razvoju rješavaju isti zadatak kao i ostali učenici, ali koji je prilagođen njihovim mogućnostima (točka 10. ovih Pravila).

6. Provedba natjecanja

Sudjelovanje ekipa na županijskoj razini, mentor prijavljuje organizatoru županijske razine natjecanja na propisanoj prijavnici i to elektroničkim putem do datuma koji propiše organizator županijske razine natjecanja. Ovisno o prostornim i financijskim mogućnostima, organizator na natjecanje poziva sve ili neke od prijavljenih ekipa.

Organizatori natjecanja na svim razinama osiguravaju jednake materijalno-tehničke uvjete (oprema i alat sigurni za rad) za sve ekipe koje sudjeluju u natjecanju. Na svim razinama natjecanja, dopušteno je korištenje zaštitne opreme i alata koji su sigurni za učenike. Organizator županijske razine natjecanja dužan je koristiti potrošni materijal (šperploča, naljepnice, ljepilo, brusni papir) koji je osigurala Hrvatska zajednica tehničke kulture. Pri provedbi svih razina natjecanja po ekipi je dopušteno koristiti 1 modelarski stroj koji je siguran za rad. Na svim razinama natjecanja pozicije tehničke tvorevine obrađuju se ručnim brušenjem. Iznimno, strojno brušenje je dopušteno samo ukoliko organizator županijske razine natjecanja može osigurati materijalno-tehničke uvjete koji su sigurni i jednaki za sve sudionike natjecanja. Na državnoj razini natjecanja pozicije tehničke tvorevine obrađuju se isključivo ručnim brušenjem.

Na svim razinama natjecanja nakon što dobiju tehničku dokumentaciju i materijale potrebne za rad, natjecatelji imaju pravo na 5 minuta za dogovor s mentorom u prostoru u kojem se provodi natjecanje. Nakon toga, natjecanje počinje i do pauze ekipe ne smiju komunicirati s mentorom. Poslije pauze rad se nastavlja do njegovog završetka ili do isteka vremena. Za vrijeme natjecanja mentori ne mogu biti u prostoru za natjecanje. Pauza se koristi za dogovor s mentorom i odmor.

Na županijskom natjecanju natjecatelji na temelju radioničkih crteža izrađuju tehničku tvorevinu prema zadanom zadatku u vremenu od 3 puna sata (180 min) s pauzom od 10 minuta nakon prvih 60 minuta. Za vrijeme pauze rad se prekida, a počinje nakon odobrenja predsjednika ocjenjivačkog povjerenstva. Mentor za vrijeme pauze smije ući u prostoriju u kojoj se provodi natjecanje na županijskoj razini i razgovarati sa svojom ekipom o daljnjem tijeku izrade zadanog rada.

Na državnoj razini natjecanje traje 4 puna sata (240 min) s dvije pauze (svaka u trajanju od 15 minuta). Tijekom pauza natjecatelji smiju razgovarati sa svojim mentorom i pokazati mu tehničku dokumentaciju, no mentor ne smije ući u prostor za natjecanje niti tijekom natjecanja niti tijekom pauza. Na državnoj razni natjecanja, natjecatelji ne smiju koristiti svoju opremu, alat ni materijal (u protivnom će biti diskvalificirani).

Nakon završetka natjecanja, na svim razinama, sastavlja se privremeni popis rezultata koji se obznanjuje na oglasnoj ploči. Ako sudionici ekipe i njihov mentor smatraju da je došlo do propusta u vrednovanju, mentor može podnijeti žalbu u pisanom obliku povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremenog popisa rezultata. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, odnosno napisati odgovore na žalbe i dati ih učenicima i mentorima. Nakon rješavanja svih žalbi objavljuje se konačni popis rezultata, nakon čije objave žalbe više nisu moguće.

7. Zadaće HZTK i organizatora županijske razine natjecanja

7.1. Organizator na županijskoj razini ima sljedeće zadaće:

 • objavit će najmanje mjesec dana prije natjecanja mjesto i vrijeme natjecanja;
 • obavijestit će Hrvatsku zajednicu tehničke kulture o organiziranju natjecanja - slanjem Plana provođenja Modelarske lige 2018./2019. (e-pošta: hrvoje.vrhovski@hztk.hr);
 • potvrdit će mentorima ekipa sudjelovanje na natjecanju;
 • nakon prijave na županijsku razinu natjecanja, svim će pozvanim ekipama pravovremeno dostaviti popis pribora, materijala i alata koji će ekipe donijeti na natjecanje;
 • osigurat će optimalne materijalno-tehničke uvjete za provedbu natjecanja (u suradnji s HZTK);
 • osigurat će primjerene mjere zaštite u radu pri provedbi natjecanja;
 • pripremit će i provesti natjecanje;
 • obavijestit će sredstva javnog priopćavanja o održavanju i rezultatima natjecanja;
 • može dodijeliti posebna priznanja i nagrade;
 • pripremit će izvještaj o rezultatima natjecanja te ga dostaviti Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, najkasnije tri dana nakon održanog natjecanja na adresu elektroničke pošte: hrvoje.vrhovski@hztk.hr).

Županijsko povjerenstvo odgovorno je za povrat ispravne dodatne opreme Hrvatskoj zajednici tehničke kulture i to najkasnije 3 dana poslije održanog natjecanja.

7.2. Hrvatska zajednica tehničke kulture ima sljedeće zadaće:

 • obavještavat će zainteresiranu javnost o održavanju i rezultatima natjecanja u svim centrima i na svim razinama putem svoje internetske stranice www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja);
 • osigurat će potreban materijal, predloške za izradu tehničke tvorevine te dodatnu opremu, strojeve i alat sigurne za rad, za provedbu županijskih razina natjecanja – županijsko povjerenstvo u prijavi treba jasno navesti količinu materijala i dodatne opreme. Količina materijala se određuje sukladno Kvantitativnoj analizi Modelarske lige 2017./2018. Materijal i dodatnu opremu za provedbu natjecanja, Hrvatska zajednica tehničke kulture dostavit će županijskom povjerenstvu prije održavanja županijske razine natjecanja;
 • organizirat će i provesti natjecanje Modelarske lige na državnoj razini;
 • osigurat će smještaj, opremu, pribor, alat i materijal za pozvane ekipe i njihove mentore, članove organizacijskog i ocjenjivačkog povjerenstva na državnoj razini natjecanja;
 • dodijelit će priznanja sudionicima državnog natjecanja;
 • nagradit će najbolju ekipu učenika na državnoj razini Modelarske lige besplatnim sudjelovanjem u Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti;
 • vodit će bazu sudionika koji se natječu u Modelarskoj ligi prema ovim Pravilima te pripremiti završni izvještaj o provedbi Lige;
 • osigurat će sredstva za organizirani prijevoz pobjednika županijske razine natjecanja na državnu razinu natjecanja u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

8. Ocjenjivačka povjerenstva

Ocjenjivačka povjerenstva na svim razinama sastavljena su od tri ili pet članova. Sastav Ocjenjivačkog povjerenstva svojom odlukom određuje Povjerenstvo za natjecanje. Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture predložit će po jednog koordinatora županijske razine natjecanja (predsjednik Ocjenjivačkog povjerenstva) i dva člana Ocjenjivačkoj povjerenstva na državnoj razini natjecanja.

9. Vrednovanje tehničkih tvorevina

Ocjenjivačko povjerenstvo će vrednovati radove prema sljedećim elementima iz projektne dokumentacije:

Izrada uporabne tehničke tvorevine:

 • Organizacija radnog mjesta - 5 bodova
 • Pravilna uporaba alata i strojeva te primjena zaštite pri radu - 10 bodova
 • Preciznost i urednost izrade pozicija uratka - 10 bodova
 • Preciznost i urednost spajanja pozicija - 10 bodova
 • Funkcionalnost uporabne tvorevine - 10 bodova
 • Inovativnost i dizajn dovršenog uratka - 5 bodova

Ukupan broj bodova: 50

Ocjenjivačko povjerenstvo vrednuje radove bodovima zadanim u elementima vrednovanja tehničke tvorevine. Osobitu važnost povjerenstvo će pri ocjenjivanju radova dati dovršenosti rada i njegovoj funkcionalnosti. Inovativnost se može vrednovati jedino na dovršenom uratku. Radovi osvajaju određeno mjesto prema broju bodova. U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati ekipa koja je ostvarila veći broj bodova u funkcionalnosti rada. Učenici s teškoćama u razvoju izrađuju isti rad kao i ostale ekipe, ali njihov rad se ne vrednuje na isti način kao i radovi ostalih sudionika natjecanja, već se izdvaja najbolji rad.

10. Ekipe učenika s poteškoćama u razvoju – provedba natjecanja na obje razine i odabir za državnu razinu natjecanja

Na obje razine natjecanja mogu sudjelovati ekipe učenika s poteškoćama u razvoju. Ukupan broj ekipa, pa tako i ekipa s poteškoćama u razvoju, određuje organizator natjecanja, sukladno materijalno-tehničkim uvjetima za provedbu natjecanja. Učenici s poteškoćama u razvoju izrađuju isti rad kao i ostale ekipe, ali njihov rad je djelomično prilagođen njihovim sposobnostima i rad se ne vrednuje na isti način kao radovi ostalih sudionika natjecanja (ne rangiraju se), već se izdvaja najbolji rad. Učenici s poteškoćama imaju pravo koristiti više pauza. Vrijeme za izradu zadatka produljuje se sukladno vremenu korištenom za dodatne pauze. Mentori ekipa učenika s teškoćama u razvoju imaju pravo biti prisutni u prostoriji natjecanja te davati isključivo verbalne upute za izradu rada tijekom natjecanja. Sva ostala pitanja koja nastanu za vrijeme natjecanja, mentori rješavaju izravno s predsjednikom Ocjenjivačkog povjerenstva županijske, odnosno državne razine natjecanja. Na državnoj razini natjecanja sudjeluje do 6 ekipa s teškoćama u razvoju, koje su sudjelovale na županijskoj razini natjecanja i čiji su radovi izdvojeni kao najbolji.

Da bi ekipa učenika s poteškoćama u razvoju mogla biti pozvana za nastup na državnoj razini Modelarske lige, na županijskoj razini se moraju natjecati najmanje tri ekipe učenika s poteškoćama u razvoju.

11. Odabir ekipa za državno natjecanje

Na završnom natjecanju Modelarske lige sudjelovat će do 30 ekipa tj. 60 učenika. Organizator na natjecanje poziva prvoplasiranu ekipu na održanim županijskim natjecanjima i mentora (jednog) prvoplasirane ekipe te do 6 ekipa s teškoćama u razvoju koje su bile izdvojene kao najbolje na županijskom natjecanju. Organizacijski odbor zadržava diskrecijsko pravo pozivanja dodatnih ekipa (dopuna do 30 ekipa) na završno natjecanje.

Da bi najuspješnija ekipa učenika sa županijske razine natjecanja mogla biti pozvana za nastup na državnoj razini Modelarske lige, na županijskoj razini moraju se natjecati najmanje tri ekipe.

Ako jedan natjecatelj iz ekipe koja je pozvana na državno natjecanje nije u mogućnosti doći na državno natjecanje, može ga zamijeniti drugi natjecatelj koji je sudjelovao na županijskoj razini natjecanja. Ako ekipa koja je pobijedila na županijskoj razini natjecanja ne može sudjelovati na državnoj razini natjecanja, organizator županijske razine natjecanja dužan je o tome izvijestiti organizatora državne razine natjecanja. Pisana obrazloženja bilo kakve izmjene u ekipama natjecanja treba obavezno poslati na adresu elektroničke pošte: hrvoje.vrhovski@hztk.hr i nctk@hztk.hr i to najkasnije 7 dana prije početka natjecanja.

12. Službeni obrasci

NAZIV
Pravila Modelarske lige za šk. godinu 2018./2019. Temeljni dokument za provedbu Modelarske lige u Republici Hrvatskoj.
Plan održavanja Modelarske lige 2018./2019.

Ispunjava organizator županijske razine natjecanja i dostavlja na adresu: hrvoje.vrhovski@hztk.hr.najmanje mjesec dana prije održavanja natjecanja.

Prijavnica za Modelarsku ligu 2018./2019. Ispunjava mentor ekipe koja će sudjelovati na natjecanju i šalje ju organizatoru županijske razine natjecanja (do roka koji odredi organizator).
Prijavnica za sudjelovanje maloljetnika Izjava roditelja/skrbnika o privoli za prikpuljanje osobnih podataka.
Registracijska lista Ispunjava povjerenik za registraciju natjecatelja, kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i to na dan održavanja natjecanja.
Bodovna lista Ispunjava Ocjenjivačko povjerenstvo koje imenuje organizator županijske razine natjecanja.
Obrazac izvještaja

Ispunjava povjerenik za obradu podataka kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i dostavlja na adresu: hrvoje.vrhovski@hztk.hr.

Opisni izvještaj

županijskog natjecanja

Ispunjava povjerenik za obradu podataka kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i dostavlja na: hrvoje.vrhovski@hztk.hr.

Na zahtjev Organizacijskog odbora Modelarske lige, organizator županijske razine natjecanja obavezan je dostaviti HZTK cjelokupnu dokumentaciju prije održavanja državne razine Modelarske lige.

13. Kontakti

Kontakt za sva pitanja o provedbi Modelarske lige u školskoj godini 2018./2019.: Hrvoje Vrhovski, Hrvatska zajednica tehničke kulture, hrvoje.vrhovski@hztk.hr, i nctk@hztk.hr.

Zagreb, 10. listopada 2018.

14. Vremenik održavanja županijskih razina natjecanja (popunjava se tijekom školske godine 2018./2019.)

 • Županijske razine natjecanja Modelarska liga održavaju se do 12. svibnja 2019.
 • Državna razina natjecanja Modelarska liga održat će se od 31. svibnja do 2. lipnja 2019. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici
R.br. Županija
Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Domaćin

Organizator

Suorganizator

1. Zagrebačka, I. kolo
28.11.2018.

OŠ Vukovina, PŠ Buševec

OŠ Vukovina
2. Grad Zagreb, I. kolo 14.12.2018. OŠ Cvjetno naselje

DPTK grada Zagreba

OŠ Cvjetno naselje

3. Grad Zagreb, II. kolo 15.2.2019. OŠ Retkovec

DPTK grada Zagreba

OŠ Retkovec

4. Koprivničko-križevačka 23.2.2019. Dvorana Turističkog informativnog centra, Trg J.J. Strossmayera 5, Križevci

ZTK Koprivničko-križevačke županije

ZTK Križevci i Aero klub "Dragutin Novak", Križevci

5.

Splitsko-dalmatinska, I. kolo

8.3.2019. OŠ Plokite
6. Zagrebačka, II. kolo 18.3.2019. OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica OŠ Nikole Hribara
7. Dubrovačko-neretvanska 8.4.2019. OŠ Petra Kanavelića Korčula

ZTK Dubrovačko-neretvanske županije

HSPTK

8. Sisačko-moslavačka 10.4.2019. OŠ Braća Bobetko, Marijana Cvetkovića 24, Sisak ZTK Sisačko-moslavačke županije
9. Grad Zagreb, III. kolo 12.4.2019. OŠ Jure Kaštelana

DPTK grada Zagreba

OŠ Jure Kaštelana

10. Karlovačka 13.4.2019. OŠ Dubovac

ZTK Karlovac

ZTK Karlovačke županije

11. Primorsko-goranska 30.4.2019. Dom mladih Dom mladih Rijeka
12 Bjelovarsko-bilogorska 4.5.2019. Školsko-sportska sdvorana, OŠ Ivanska UPTK Bjelovarsko-bilogorske županije
13. Brodsko-posavska 7.5.2019. Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod

ZTK grada Slavonskog Broda, ZTK BP županije, DPTK BP županije

14. Krapinsko-zagorska 8.5.2019. OŠ Krapinske Toplice

ZTK Krapinsko-zagorske županije

OŠ Krapinske Toplice

KMT Krapinsko-zagorske županije

15. Zadarska 9.5.2019. OŠ Privlaka DPTK Zadar
16. Osječko-baranjska 9.5.2019. OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo ZTK Osječko-baranjske županije
17. Istarska 10.5.2019. OŠ Tone Peruška Pula

Istarska županija,

ZTK Istarske županije,

DPTK Istarske županije

18.

Splitsko-dalmatinska, II. kolo 10.5.2019. OŠ Bol, Split

ZTK Splitsko-dalmatinske županije

19. Virovitičko-podravska 10.5.2019. OŠ Eugena Kumičića Slatina

OŠ Eugena Kumičića Slatina

20. Zagrebačka županije, III. kolo 10.5.2019. OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica OŠ NIkole Hribara, Velika Gorica
21. Varaždinska 10.5.2019. ZTK grada Varaždina DPTK Varaždin
22. Međimurska 11.5.2019. III. OŠ Čakovec DPTK Međimurske županije

Primjeri zadataka - Predlošci za izrezivanje tehničkih tvorevina

Arhiva Modelarske lige

Modelarska liga 2017./2018.

FOTOGALERIJA

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2016./2017.

KVANTITATIVNA ANALIZA SUDIONIKA MODELARSKE LIGE 2016./2017.

FOTOGALERIJA

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2015./2016.

KVANTITATIVNA ANALIZA SUDIONIKA MODELARSKE LIGE 2015./2016.

ŠKOLSKA GODINA 2013./2014.

Modelarska liga 2013./2014. se na županijskoj razini provodila u 17 županija RH, od rujna 2013. do svibnja 2014. U natjecanju je sudjelovalo gotovo 700 učenika osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola, od petog do osmog razreda, iz cijele Hrvatske, pod vodstvom 60-ak mentora (učitelja tehničke kulture). Na završnom natjecanju Modelarske lige sudjelovalo je 50 učenika od 5. do 7. razreda i 24 mentora koji su osvojili najbolja mjesta na županijskim natjecanjima. Po prvi put, na državnoj razini natjecanja je sudjelovalo 8 učenika (4 ekipe) s poteškoćama u razvoju koji su izrađivali isti rad kao i sve ostale ekipe koje su sudjelovale u natjecanju.

FOTOGALERIJA

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2013./2014.

ŠKOLSKA GODINA 2012./2013.

Modelarska liga se, u prvoj godini provođenja, na regionalnoj razini provodila u Zagrebu, Čakovcu, Đakovu, Puli, Splitu i Velikom Trojstvu, od listopada 2012. do svibnja 2013. Modelarska liga se organizirala kao otvoreno natjecanje, što znači da su se na natjecanje mogle prijaviti ekipe iz susjednih županija (koje nisu spomenute u gornjem odlomku) ili drugih centara. Na regionalnoj razini, Ligu su organizirale županijske zajednice tehničke kulture i društva pedagoga tehničke kulture ili osnovne škole. HZTK-e je prošle godine svakom od šest centara, u kojima se redovito provode radionice u području modelarstva, održala pripremne radionice za učitelje te im donirala dva nova modelarska stroja i materijal kako bi se sudionici Modelarske lige i njihovi mentori što kvalitetnije pripremili za natjecanje. Budući da je Modelarska liga osmišljena kao otvoreno natjecanje, tijekom 2013. su predviđene pripremne radionice i za ostale regionalne centre u kojima se provode modelarske radionice, kako bi se ravnopravno uključili u sam program natjecanja tijekom školske godine 2013./2014.
U natjecanju je sudjelovalo gotovo 350 učenika osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola, od petog do sedmog razreda, iz cijele Hrvatske, pod vodstvom 60-ak mentora (učitelja tehničke kulture). Državna razina natjecanja Modelarske lige održana je od 18. do 19. svibnja 2013. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. Na završnom natjecanju sudjelovalo je 46 učenika i 21 mentor koji su osvojili najbolja mjesta na regionalnim natjecanjima. Sva su natjecanja provedena u skladu s Pravilima Modelarske lige Hrvatske zajednice tehničke kulture i Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture u školskoj godini 2012./2013.

FOTOGALERIJA

VIDEO

- 1. kolo Grada Zagreba

VIDEO

- Veliko Trojstvo

VIDEO

- Završnica

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2012./2013.

IZVJEŠĆE - MODELARSKA LIGA 2012./2013.

 

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Dragi čitatelji, učenici i profesori, pred vama je novi broj časopisa ABC tehnike broj 627, novi broj za početak nove školske ...

Školska godina je prošla i na vaše i naše zadovoljstvo tu je i novi broj časopisa ABC tehnike. Uživajte u ljetnim ...

U ABC tehnike od svibnja 2019. godine naći ćete sve naše stalne rubrike, Arduino, STEM, Robotiku, prilog o fotografiji, zadatak koji ...