Gdje se nalazite: Početna Modelarska liga

Modelarska liga

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje Hrvatska zajednica tehničke kulture provodi u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i osnovnim školama. 

Liga je pokrenuta početkom školske godine 2012./2013. s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskoga rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.Modelarska liga je jedinstven sustav nacionalnoga natjecanja u području modelarstva koji je prepoznat i pozitivno ocijenjen među dionicima tehničke kulture u RH, ali i među inozemnim partnerima i predstavnicima neformalnog obrazovanja i poduzetničkog sektora.
Zahvaljujući Hrvatskoj zajednici tehničke kulture koja od pokretanja Lige kontinuirano osigurava materijalne resurse i administrativnu podršku, u Ligu su se uključile i škole koje nisu imale zadovoljavajuće tehničko-materijalne resurse za provedbu praktične nastave tehničke kulture. Modelarska liga je povezala županijske i gradske zajednice (sustav neformalnog obrazovanja) s takvim školama (sustav formalnog obrazovanja) te potaknula rješavanje tehničko-materijalnih ograničenja i buduće programske suradnje navedenih dionika tehničke kulture u Republici Hrvatskoj. Upravo ovim programom, kojim se potiču regionalne programske suradnje temeljene na praktičnom radu djece i mladih, Hrvatska zajednica tehničke kulture nastojat će, i u budućem razdoblju, još više potaknuti svoju mrežu članica na suradnju sa školama i stvaranje novih programa koji će ojačati kapacitete tehničke kulture na regionalnim razinama i osigurati sustavni razvitak tehničke pismenosti djece i mladih. U sklopu Modelarske lige, HZTK osigurava sve potrebne ljudske resurse (administrativna podrška) te materijalne resurse (potrošni materijal, oprema, pribor i alat) za provedbu županijskih i državne razine natjecanja. U sklopu programa Modelarska liga HZTK provodi stručna usavršavanja učitelja i mentora u NCTK Kraljevica te osigurava opremu i potrošni materijal za nove županije koje se uključuju u natjecanje.

1. Organizator/ suorganizatori

Organizator Lige je Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK). Suorganizatori su Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture i/ili društva pedagoga tehničke kulture, županijske zajednice tehničke kulture ili osnovne škole (ako su domaćini pojedinih natjecanja na županijskoj razini). Organizacijski odbor sačinjavaju: Ivan Vlainić (HZTK), Mirjana Metikoš (HZTK), Svijetlana Grubišić (HZTK), Hrvoje Vrhovski (HZTK) i Ivan Rajsz (HSPTK).

2. Sudionici

Sudionici Lige su učenici osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola od petog do osmog razreda i njihov mentor. Ekipa se sastoji od dva učenika koje na natjecanje dovodi jedan mentor. Kao gosti, na natjecanju mogu sudjelovati učenici i njihovi mentori iz susjednih zemalja.

3. Razine, mjesto i vrijeme održavanja Lige

4.1. Županijska razina
Organizatori županijskog natjecanja su županijske zajednice tehničke kulture (ŽZTK), gradske zajednice tehničke kulture (GZTK) i/ili društva pedagoga tehničke kulture (DPTK). Iznimno, ako oni nisu u mogućnosti biti domaćini i organizatori natjecanja, osnovne škole mogu biti domaćini natjecanja, a ZTK i/ili društva pedagoga suorganizatori natjecanja.
Županijska natjecanja se organiziraju kao otvorena natjecanja, što znači da se na natjecanje u jednoj županiji mogu prijaviti ekipe iz ostalih županija ili drugih centara, ali time ne ostvaruju pravo (ni bodove) za plasman na državnu razinu natjecanja. Natjecanja će se provoditi kontinuirano tijekom školske godine, ili jednom u tekućoj školskoj godini, do sredine svibnja (za tekuću školsku godinu), u svakoj županiji, ovisno o interesu sudionika i financijskim, prostornim i drugim mogućnostima organizatora županijskog natjecanja.
Županijske razine natjecanja održavaju se zaključno do 11. svibnja 2018.

4.2. Državna razina
Državno natjecanje za tekuću školsku godinu, organizirat će Hrvatska zajednica tehničke kulture od 25. do 27. svibnja 2018. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

Popis natjecatelja državne razine Modelarske lige

5. Sadržaj

Natjecatelji unutar svake ekipe izrađuju jednak projektni zadatak tijekom 3 puna sata (180 min), na županijskoj razini i 4 puna sata (240 min), na državnoj razini, dijeleći poslove prema sposobnostima i sklonostima. Zadatke za provedbu natjecanja priprema Hrvatska zajednica tehničke kulture, u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture. Hrvatska zajednica tehničke kulture priprema zadatke za županijsku razinu natjecanja i pravovremeno ih dostavlja organizatoru županijske razine natjecanja. Organizatori županijske razine natjecanja mogu samostalno pripremiti zadatak za županijsku razinu natjecanja, uz obavezne konzultacije i slanje zadatka Organizacijskom odboru Modelarske lige na svijetlana.grubisic@hztk.hr.
Pri izradi zadatka preporučuju se koristiti sljedeći materijali: šperploča, balza, pluto, furnir, stiropor, pleksiglas, PVC materijali, žica, konac…
Učenici posebnih odjela rješavaju zadatak primjeren svojim mogućnostima, a mogu rješavati isti zadatak kao i ostali natjecatelji ili jednostavniji zadatak, u dogovoru sa svojim mentorom.
Na svim razinama natjecanja, zadatke priprema Hrvatska zajednica tehničke kulture.

6. Provedba natjecanja

Sudjelovanje ekipa na županijskoj razini, mentor prijavljuje organizatoru županijske razine natjecanja i to elektroničkim putem do datuma koji propiše organizator županijske razine natjecanja. Na prijavnici je potrebno navesti sljedeće podatke: naziv ekipe, ime i prezime učenika, OIB, razred, naziv škole ili udruge u kojoj se učenik pripremao za natjecanje, mjesto, ime i prezime mentora. Ovisno o prostornim i financijskim mogućnostima, organizator na natjecanje poziva sve ili neke od prijavljenih ekipa.
Nakon što dobiju tehničku dokumentaciju i materijale potrebne za rad, natjecatelji imaju pravo na 5 minuta za dogovor s mentorom u prostoru u kojem se provodi natjecanje. Nakon toga, natjecanje počinje i do pauze ekipe ne smiju komunicirati s mentorom. Pauza se koristi za dogovor s mentorom i odmor. Poslije pauze rad se nastavlja do njegovog završetka ili do isteka vremena.
Na županijskom natjecanju natjecatelji na temelju radioničkih crteža zajednički izrađuju tehničku tvorevinu prema zadanom zadatku u vremenu od 3 puna sata (180 min) s pauzom od 10 minuta nakon prvih 60 minuta. Za vrijeme pauze rad se prekida, a počinje nakon odobrenja predsjednika ocjenjivačkog povjerenstva. Mentor za vrijeme pauze smije ući u prostoriju u kojoj se provodi natjecanje i razgovarati sa svojom ekipom o daljnjem tijeku izrade zadanog rada.

Na županijskoj razini, organizator županijskog natjecanja osigurava jednake optimalne materijalno-tehničke uvjete (oprema i alat sigurni za rad) za sve ekipe koje sudjeluju u natjecanju. Hrvatska zajednica tehničke kulture osigurava potreban potrošni materijal, predloške za izradu tehničke tvorevine te dodatnu opremu koja je sigurna za rad za provedbu županijskih razina natjecanja – županijsko povjerenstvo u prijavi treba jasno navesti količinu materijala i dodatne opreme. Količina materijala se određuje sukladno Kvantitativnoj analizi Modelarske lige 2016./2017. Materijal, predloške za izradu tehničke tvorevine i dodatnu opremu za provedbu natjecanja, Hrvatska zajednica tehničke kulture dostavit će županijskom povjerenstvu prije održavanja županijske razine natjecanja. Županijsko povjerenstvo odgovorno je za pravovremeni povrat dodatne opreme Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, najkasnije 3 dana poslije održanog natjecanja. Organizator županijske razine natjecanja dužan je koristiti potrošni materijal (šperploča, naljepnice, ljepilo, brusni papir) koji je osigurala Hrvatska zajednica tehničke kulture.
Pri provedbi svih razina natjecanja po ekipi je dopušteno koristiti 1 modelarski stroj koji je siguran za rad.
Na svim razinama natjecanja pozicije tehničke tvorevine obrađuju se ručnim brušenjem. Iznimno, strojno brušenje je dopušteno samo ukoliko organizator županijske razine natjecanja može osigurati materijalno-tehničke uvjete koji su sigurni i jednaki za sve sudionike natjecanja. Na državnoj razini natjecanja pozicije tehničke tvorevine obrađuju se isključivo ručnim brušenjem. Organizatori svih razina natjecanja dužni su pri provedbi natjecanja osigurati primjerene mjere zaštite u radu.

Nakon prijave na županijsku razinu natjecanja, organizator će svim pozvanim ekipama pravovremeno dostaviti popis pribora, materijala i alat koji će ekipe donijeti na natjecanje.
Na državnoj razini natjecanje traje 4 puna sata (240 min) s dvije pauze (svaka u trajanju od 15 minuta). Tijekom pauza natjecatelji smiju razgovarati sa svojim mentorom i pokazati mu tehničku dokumentaciju, no mentor ne smije ući u prostor za natjecanje.

Na državnoj razini natjecanja, svu potrebnu opremu, alat i materijal osigurava Hrvatska zajednica tehničke kulture. Na državnoj razni natjecanja, natjecatelji ne smiju koristiti svoju opremu, alat ni materijal (u protivnom će biti diskvalificirani).
Na svim razinama natjecanja, dopušteno je korištenje zaštitne opreme i alata koji su sigurni za učenike.
Nakon završetka natjecanja, na svim razinama, sastavlja se privremeni popis rezultata koji se obznanjuje na oglasnoj ploči. Ako sudionici ekipe i njihov mentor smatraju da je došlo do propusta u vrednovanju, mentor može podnijeti žalbu u pisanom obliku povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremenog popisa rezultata. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, odnosno napisati odgovore na žalbe i dati ih učenicima i mentorima. Nakon rješavanja svih žalbi objavljuje se konačni popis rezultata, nakon čije objave žalbe više nisu moguće.

7. Ocjenjivačka povjerenstva

Ocjenjivačka povjerenstva na svim razinama sastavljena su od tri ili pet članova.
Sastav Ocjenjivačkog povjerenstva svojom odlukom određuje Povjerenstvo za natjecanje. Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture predložit će po jednog koordinatora županijske razine natjecanja (predsjednik Ocjenjivačkog povjerenstva) i dva člana Ocjenjivačkoj povjerenstva na državnoj razini natjecanja.

8. Vrednovanje tehničkih tvorevina

8.1. Elementi vrednovanja tehničke tvorevine

Ocjenjivačko povjerenstvo će vrednovati radove prema sljedećim elementima iz projektne dokumentacije:

Izrada uporabne tehničke tvorevine:

Organizacija radnog mjesta 5 bodova
Pravilna uporaba alata i strojeva te primjena zaštite pri radu 10 bodova
Preciznost i urednost izrade pozicija uratka 10 bodova
Preciznost i urednost spajanja pozicija 10 bodova
Funkcionalnost uporabne tvorevine 10 bodova
Inovativnost i dizajn dovršenog uratka 5 bodova
Ukupan broj bodova:  50 bodova

8.2. Način vrednovanja

Ocjenjivačko povjerenstvo vrednuje radove bodovima zadanim u elementima vrednovanja tehničke tvorevine. Osobitu važnost povjerenstvo će pri ocjenjivanju radova dati dovršenosti rada i njegovoj funkcionalnosti. Inovativnost se može vrednovati jedino na dovršenom uratku. Radovi osvajaju određeno mjesto prema broju bodova.
U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati ekipa koja je ostvarila veći broj bodova u funkcionalnosti rada.
Učenici s teškoćama u razvoju izrađuju isti rad kao i ostale ekipe, ali njihov rad se ne vrednuje na isti način kao i radovi ostalih sudionika natjecanja, već se izdvaja najbolji rad.

9. Zadaće organizatora

9.1. Organizator na županijskoj razini ima sljedeće zadaće:

 • objavit će najmanje mjesec dana prije natjecanja mjesto i vrijeme natjecanja;
 • obavijestit će Hrvatsku zajednicu tehničke kulture o organiziranju natjecanja - slanjem Plana provođenja Modelarske lige 2016./2017. (e-pošta: hrvoje.vrhovski@hztk.hr);
 • potvrdit će mentorima ekipa sudjelovanje na natjecanju;
 • osigurat će optimalne materijalno-tehničke uvjete za provedbu natjecanja; (u suradnji s HZTK)
 • pripremit će i provesti natjecanje;
 • obavijestit će sredstva javnog priopćavanja o održavanju i rezultatima natjecanja;
 • može dodijeliti posebna priznanja i nagrade;
 • pripremit će izvještaj o rezultatima natjecanja te ga dostaviti Hrvatskoj zajednici tehničke kulture – najkasnije tjedan dana nakon provođenja natjecanja (e-pošta: hrvoje.vrhovski@hztk.hr)

9.2. Hrvatska zajednica tehničke kulture ima sljedeće zadaće:

 • obavještavat će zainteresiranu javnost o održavanju i rezultatima natjecanja u svim centrima i na svim razinama putem svoje internetske stranice www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja);
 • podržat će centre u kojima će se održati županijska natjecanja posudbom dijela potrebne opreme koju će, u dogovoru sa ZTK ili društvima pedagoga tehničke kulture, ekipe koristiti za natjecanje;
 • osigurat će potreban materijal, predloške za izradu tehničke tvorevine te dodatnu opremu koja je sigurna za rad za provedbu županijskih razina natjecanja – županijsko povjerenstvo u prijavi treba jasno navesti količinu materijala i dodatne opreme. Količina materijala se određuje sukladno Kvantitativnoj analizi Modelarske lige 2016./2017. Materijal i dodatnu opremu za provedbu natjecanja, Hrvatska zajednica tehničke kulture dostavit će županijskom povjerenstvu prije održavanja županijske razine natjecanja. Županijsko povjerenstvo odgovorno je za pravovremeni povrat dodatne opreme Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, najkasnije 3 dana poslije održanog natjecanja.
 • organizirat će i provesti natjecanje Modelarske lige na državnoj razini;
 • osigurat će smještaj, opremu, pribor, alat i materijal za pozvane ekipe i njihove mentore, članove organizacijskog i ocjenjivačkog povjerenstva na državnoj razini natjecanja;
 • organizirat će stručno usavršavanje mentora o pripremi učenika za sudjelovanje u Modelarskoj ligi u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici;
 • dodijelit će priznanja sudionicima državnog natjecanja;
 • nagradit će najbolju ekipu učenika na državnoj razini Modelarske lige besplatnim sudjelovanjem u Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti;
 • vodit će bazu sudionika koji se natječu u Modelarskoj ligi prema ovim Pravilima te pripremiti završni izvještaj o provedbi Lige.
 • osigurat će sredstva za najekonomičniji prijevoz pobjednika županijske razine natjecanja na državnu razinu natjecanja u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

10. Ekipe s teškoćama u razvoju

Na županijskim razinama natjecanja Modelarska liga mogu sudjelovati ekipe s teškoćama u razvoju. Ukupan broj ekipa na županijskim razinama, pa tako i ekipa s teškoćama u razvoju, određuje organizator županijskog natjecanja, sukladno materijalno-tehničkim uvjetima za provedbu natjecanja. Učenici s teškoćama u razvoju izrađuju isti rad kao i ostale ekipe, ali njihov rad se ne vrednuje na isti način kao i radovi ostalih sudionika natjecanja, već se izdvaja najbolji rad. Mentori ekipa učenika s teškoćama u razvoju imaju pravo biti prisutni u prostoriji natjecanja te davati isključivo verbalne upute za izradu rada tijekom natjecanja. Učenici s teškoćama imaju pravo koristiti više pauza. Vrijeme za izradu zadatka produljuje se sukladno vremenu korištenom za dodatne pauze. Sva ostala pitanja koja nastanu za vrijeme natjecanja, mentori rješavaju direktno s predsjednikom Ocjenjivačkog povjerenstva županijske razine natjecanja.
Na državnoj razini natjecanja sudjeluje do 6 ekipa s teškoćama u razvoju (od 5. do 8. razreda), koje su sudjelovale na županijskoj razini natjecanja i čiji su radovi izdvojeni kao najbolji. O svim ostalim dodatnim ekipama, odlučuje Organizacijski odbor, sukladno materijalno-tehničkim uvjetima za provedbu državne razine natjecanja. Na državnoj razini natjecanja, učenici s teškoćama u razvoju izrađuju isti rad kao i ostale ekipe, ali njihov rad se ne vrednuje na isti način kao i radovi ostalih sudionika natjecanja, već će se izdvaja najbolji rad. Mentori ekipa učenika s teškoćama u razvoju imaju pravo biti prisutni u prostoriji natjecanja te davati isključivo verbalne upute za izradu rada tijekom natjecanja. Učenici s teškoćama imaju pravo koristiti više pauza. Vrijeme za izradu zadatka produljuje se sukladno vremenu korištenom za dodatne pauze. Sva ostala pitanja koja nastanu za vrijeme natjecanja, mentori rješavaju direktno s predsjednikom Ocjenjivačkog povjerenstva državne razine natjecanja.

11. Odabir ekipa za državno natjecanje

Na završnom natjecanju Modelarske lige sudjelovat će do 30 ekipa tj. 60 učenika. Organizator na natjecanje poziva prvoplasiranu ekipu na održanim županijskim natjecanjima i mentora (jednog) prvoplasirane ekipe te do 6 ekipa s teškoćama u razvoju koje su bile izdvojene kao najbolje na županijskom natjecanju.
Organizacijski odbor zadržava diskrecijsko pravo pozivanja dodatnih ekipa (dopuna do 30 ekipa) na završno natjecanje.
Uz prvoplasirane učenike na županijskom natjecanju i ekipe s teškoćama u razvoju, Organizacijski odbor poziva dodatne ekipe sukladno Kvantitativnoj analizi sudionika Modelarske lige 2017./2018. te financijskim mogućnostima Organizatora.
Ako jedan natjecatelj iz ekipe koja je pozvana na državno natjecanje nije u mogućnosti doći na državno natjecanje, može ga zamijeniti drugi natjecatelj koji je sudjelovao na županijskoj razini natjecanja. Ako ekipa koja je pobijedila na županijskoj razini natjecanja ne može sudjelovati na državnoj razini natjecanja, organizator županijske razine natjecanja dužan je o tome izvijestiti organizatora državne razine natjecanja. Pisana obrazloženja bilo kakve izmjene u ekipama natjecanja treba obavezno poslati na e-mail: nctk@hztk.hr i svijetlana.grubisic@hztk.hr najkasnije 7 dana prije početka natjecanja.

12. Službeni obrasci

NAZIV NAPOMENA
Pravila Modelarske lige za 2017./2018. Temeljni dokument za provedbu Modelarske lige u Republici Hrvatskoj.
Plan održavanja
Modelarske lige 2017./2018.
Ispunjava ga organizator županijske razine natjecanja i dostavlja ga HZTK najmanje mjesec dana prije održavanja natjecanja. Poslati na: hrvoje.vrhovski@hztk.hr
Prijavnica za
Modelarsku ligu 2017./2018.
Ispunjava ju mentor ekipe koja će sudjelovati na natjecanju i šalje ju organizatoru županijske razine natjecanja (do roka koji odredi organizator).

Organizator županijske razine natjecanja ih je obavezan čuvati do završetke državne razine natjecanja.

NAPOMENA: Na zahtjev Organizacijskog odbora Modelarske lige, organizator županijske razine natjecanja je obavezan dostaviti HZTK cjelokupnu dokumentaciju, prije održavanja državne razine Modelarske lige.


Registracijska lista Ispunjava ju povjerenik za registraciju natjecatelja, kojeg imenuje organizator, županijske razine natjecanja i to na dan održavanja natjecanja.
Bodovna lista Ispunjava ih Ocjenjivačko povjerenstvo koje imenuje organizator županijske razine natjecanja.
Obrazac izvještaja Ispunjava ga povjerenik za obradu podataka kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja. Poslati na: hrvoje.vrhovski@hztk.hr
Opisni izvještaj Ispunjava ga povjerenik za obradu podataka kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja. Poslati na: hrvoje.vrhovski@hztk.hr

13. Kontakti

Kontakti za sva pitanja o provedbi Modelarske lige:

14. Vremenik održavanja županijskih razina natjecanja (popunjava se tijekom školske godine 2017./2018.)

NAPOMENA:

 • Županijske razine natjecanja Modelarska liga održavaju se do 11. svibnja 2018.
 • Državna razina natjecanja Modelarska liga održat će se od 25. do 27. svibnja 2018. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici
RBR.
ŽUPANIJA

VRIJEME

ODRŽAVANJA

MJESTO ODRŽAVANJA

DOMAĆIN

ORGANIZATOR

SUORGANIZATOR

1.

Zagrebačka županija (1. kolo)

15. studenoga 2017. OŠ Novo Čiče, Novo Čiče ZTK Grada Velika Gorica
2.

Zagrebačka županija (2. kolo)

13. prosinca 2017. OŠ Pavao Belas Brdovec ZTK Zagrebačke županije
3.

Grad Zagreb (1. kolo)

5. prosinca 2017. OŠ Cvjetno Naselje, Zagreb DPTK Zagreba
4.

Splitsko-dalmatinska (1. kolo)

15. prosinca 2017. OŠ Gripe, Split ZTK Grada Splita i ZTK Splitsko-dalmatinske županije
5. Grad Zagreb (2. kolo) 5. veljače 2018. OŠ Lučko, Zagreb DPTK Zagreba
6.  Splitsko-dalmatinska (2. kolo) 9. veljače 2018. OŠ Dugopolje ZTK Grada Splita i ZTK Splitsko-dalmatinske županije
7. Dubrovačko-neretvanska (1. kolo) 15. veljače 2018. OŠ don Mihovila Pavlinovića, Metković ZTK Dubrovačko-neretvanske županije; DPTK Dubrovačko-neretvanske županije
8. Dubrovačko-neretvanska (2. kolo) 16. veljače 2018. OŠ Petra Kanavelića, Korčula ZTK Dubrovačko-neretvanske županije; DPTK Dubrovačko-neretvanske županije
9. Sisačko-moslavačka 26. ožujka 2018. OŠ Braća Bobetko, Sisak ZTK Sisačko-moslavačke županije, UPTK Sisak, OŠ Braća Bobetko, Sisak
10. Zagrebačka županija (3. kolo) 18. travnja 2018. OŠ Vukovina, PŠ Buševec ZTK Zagrebačke županije
11. Bjelovarsko-bilogorska 21. travnja 2018. OŠ Ivanska, Ivanska Udruga pedagoga tehničke kulture BBŽ, Bjelovarsko-bilogorska županija, Općina Ivanska, OŠ Ivanska
12. Karlovačka 21. travnja 2018. ZTK Karlovac ZTK Karlovac, ZTK Karlovačke županije
13. Primorsko-goranska 26. travnja 2018. Dom mladih Rijeka Dom mladih Rijeka
14.  Grad Zagreb (3. kolo) 27. travnja 2018. OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb DPTK Zagreba
15. Koprivničko-križevačka 28. travnja 2018. Dvorana TIC-a, Križevci ZTK Koprivničko-križevačke županije; ZTK Križevci; Aero klub "Dragutin Novak" Križevci
16. Istarska 4. svibnja 2018. OŠ Tone Peruška, Pula Istarska županija; ZTK Istarske županije; DPTK Istarske županije; OŠ Tone Peruška, Pula
17. Požeško-slavonska 4. svibnja 2018. Dvorana "Tomislav Pirc", Požega ZTK grada Požege, CB Radioklub "Sokol"
18. Ličko-senjska 4. svibnja 2018. OŠ dr. Franje Tuđmana, Lički Osik ZTK Ličko-senjske županije; OŠ dr. Franje Tuđmana, Lički Osik; KMT "Nikola Tesla Lički Osik"
19. Osječko-baranjska 8. svibnja 2018. Sportska dvorana OŠ Antuna Mihanovića Osijek

ZTK Osječko-baranjske županije; ZTK grada Osijeka; ZTK grada Našice; ZTK Valpovo-Belišće;ZTK Beli Manastir

20. Šibensko-kninska 8. svibnja 2018. Katolička osnovna škola Katolička osnovna škola; Ured za prosvjetu Šibensko-kninske županije
21. Krapinsko-zagorska 9. svibnja 2018. OŠ Krapinske Toplice

ZTK Krapinsko-zagorske županije, OŠ Krapinske Toplice, KMT Krapinsko-zagorske županije

22. Zadarska 9. svibnja 2018. OŠ Sv. Filip i Jakov DPTK Zadar; OŠ Sv. Filip i Jakov
23. Vukovarsko-srijemska 9. svibnja 2018. OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar ZTK Vukovarsko-srijemske županije; DPTK Vukovarsko-srijemske županije; OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar
24. Virovitičko-podravska 10. svibnja 2018. OŠ Eugena Kumičića, Slatina OŠ Eugena Kumičića, Slatina
25. Varaždinska 10. svibnja 2018. ZTK grada Varaždina, Graberje 33 DPTK Varaždin; ZTK grada Varaždina
26. Brodsko-posavska 11. svibnja 2018. OŠ Milan Amruš, Slavonski Brod ZTK grada Slavonskog broda; ZTK BP županije; DPTK BP županije
27. Međimurska 19. svibnja 2018. III. OŠ Čakovec DPTK Međimurske županije; ZTK Međimurske županije; ZTK Grad Čakovca

Primjeri zadataka - Predlošci za izrezivanje tehničkih tvorevina

ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.

U školskoj godini 2016./2017. održano je ukupno 41 natjecanje u 20 županija, u kojima je sudjelovalo 1800 učenika od 5. do 8. razreda, iz 233 škole i udruge, pod vodstvom 217 učitelja/mentora. U odnosu na prošlu školsku godinu, u natjecanju je sudjelovalo 68,69% više natjecatelja. Više pročitajte ovdje.

FOTOGALERIJA

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2016./2017.

KVANTITATIVNA ANALIZA SUDIONIKA MODELARSKE LIGE 2016./2017.1. 21. studenoga 2016. OŠ Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad Zagrebačka
ZTK Zagrebačke županije
2. 15. prosinca 2016. OŠ Vrbani, Zagreb Grad Zagreb - 1. kolo DPTK Grada Zagreba
3. 16. prosinca 2016. OŠ oca Petra Perice, Makarska Splitsko-dalmatinska ZTK Splitsko-dalmatinske županije; KMT "Zelenka", Makarska
4. 17. veljače 2017. OŠ Sesvetska Sela, Sesvete, Zagreb Grad Zagreb - 2. kolo DPTK Grada Zagreba
5. 24. ožujka 2017. OŠ Ivana Kukuljevića, Sisak Sisačko-moslavačka ZTK Sisačko-moslavačke županije, UPTK Sisačko-moslavačke županije
6. 11. travnja 2017. OŠ Vodice Šibensko-kninska OŠ Vodice, Županijski ured za prosvjetu, Grad Vodice
7. 26. travnja 2017. OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik Ličko-senjska ZTK Ličko-senjske županije
8. 27. travnja 2017. Dom mladih Rijeka Primorsko-goranska ZTK Primorsko-goranske županije, Dom mladih Rijeka
9. 28. travnja 2017. OŠ Tone Peruška Pula Istarska ZTK Istarske županije, DPTK Istarske županije
10. 29. travnja 2017. Dvorana TIC-a, Križevci Koprivničko-križevačka ZTK Koprivničko-križevačke županije; ZTK Križevci; Aero kulub "Dragutin Novak" Križevci
11. 5. svibnja 2017. Dvorana "Tomislav Pirc" Požega Požeško-slavonska ZTK Grada Požege
12. 6. svibnja 2017. Školsko-sportska dvorana OŠ Veliko Trojstvo Bjelovarsko-bilogorska UPTK Bjelovarsko-bilogorske županije; OŠ Veliko Trojstvo; Općina Veliko Trojstvo; Bjelovarsko-bilogorska županija
13. 6. svibnja 2017. OŠ Grabrik Karlovačka ZTK Karlovac, DPTK Karlovačke županije
14. 9. svibnja 2017. Sportski aerodrom Čepin Osječko-baranjska ZTK Osječko-baranjske županije
15. 9. svibnja 2017. OŠ "Vladimira Nazor" Slavonski Brod Brodsko-posavska ZTK Brodsko-posavske županije; ZTK grada Slavonskog Broda; DPTK Brodsko-posavske županije
16. 10. svibnja 2017. OŠ Eugena Kumičića, Slatina Virovitičko-podravska OŠ Eugena Kumičića Slatina
17. 10. svibnja 2017. OŠ Janka Leskovara, Pregrada Krapinsko-zagorska ZTK Krapinsko-zagorske županije, OŠ Janka Leskovara, KMT Krapinsko-zagorske županije
18. 11. svibnja 2017. OŠ Krune Krstića Zadar Zadarska DPTK Zadarske županije
19. 12. svibnja 2017. ZTK grada Varaždina Varaždinska županije DPTK Varaždin, ZTK grada Varaždina
20. 12. svibnja 2017. OŠ Kajzerica, Zagreb Grad Zagreb-3. kolo DPTK Grada Zagreba
21. 13. svibnja 2017. III. OŠ Čakovec Međimurska ZTK Međimurske županije, DPTK Međimurske županije, ZTK Grada Čakovca
22. 15. svibnja 2017. OŠ Nikole Andrića, Vukovar Vukovarsko-srijemska DPTK Vukovarsko-srijemske županije, ZTK Vukovarsko-srijemske županije

ŠKOLSKA GODINA 2015./2016.

U školskoj godini 2015./2016. održano je ukupno 29 natjecanja u 18 županija, u kojima je sudjelovalo 1067 učenika od 5. do 8. razreda, iz 197 škola i udruga, pod vodstvom 180 učitelja/mentora. U odnosu na prošlu školsku godinu, u natjecanju je sudjelovalo 54,63% više natjecatelja. Na državnoj razini natjecanja sudjelovalo je 54 učenika, od kojih 10 učenika s teškoćama u razvoju. Više pročitajte ovdje.

FOTOGALERIJA

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2015./2016.

KVANTITATIVNA ANALIZA SUDIONIKA MODELARSKE LIGE 2015./2016.

ARHIVA NATJECANJA 2015./2016.
DATUM
MJESTO ODRŽAVANJA ŽUPANIJA ORGANIZATOR/SUORGANIZATOR
1. 23. listopada 2015. Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad Zagrebačka županija ZTK Zagrebačke županije; ZTK grada Ivanić-Grada
2. 26. studenog 2015. OŠ Vrbani, Listopadska 8, Zagreb Grad Zagreb - 1. kolo DPTK Zagreba
3. 15. prosinca 2015. OŠ "Žrnovnica"

Splitsko-dalmatinska županije - 1. kolo

ZTK Split; OŠ"Žrnovnica", Žrnovnica

4. 18. veljače 2016. OŠ F.K. Frankopana, Ivanićgradska 24, Zagreb Grad Zagreb - 2. kolo DPTK Zagreba
5. 26. veljače 2016. OŠ Ivana Kukuljevića, Sisak Sisačko-moslavačka županija

ZTK Sisačko-moslavačke županije; UPTK Sisak;

OŠ Ivana Kukuljevića, Sisak

6. 12. travnja 2016. OŠ "Vladimir Nazor", Slavonski Brod Brodsko-posavska

ZTK grada Slavonskog Broda;

ZTK Brodsko-posavske županije;

Društvo pedagoga tehničke kulture Brodsko-posavske županije

7. 15. travnja 2016. OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik Ličko-senjska županija

ZTK Ličko-senjske županije; OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik

8. 21. travnja 2016. OŠ Posavski Bregi Zagrebačka županija - 2. kolo ZTK Zagrebačke županije; OŠ Posavski Bregi
9. 22. travnja 2016. OŠ Janka Leskovara Pregrada Krapinsko-zagorska županija

ZTK Krapinsko-zagorske županije;

OŠ Janka Leskovara Pregrada;

KMT Krapinsko-zagorske županije

10. 23. travnja 2016. OŠ Veliko Trojstvo Bjelovarsko-bilogorska županija

UPTK BBŽ; OŠ Veliko Trojstvo;

Općina Veliko Trojstvo;

ZTK Bjelovarsko-bilogorske županije;

Bjelovarsko-bilogorska županija 

11. 29. travnja 2016. Dom mladih, Rijeka Primorsko-goranska županija

ZTK Primorsko-goranske županije; Dom mladih, Rijeka

12. 29. travnja 2016. OŠ Fažana Istarska županija ZTK Istarske županije; DPTK Istarske županije
13. 29. travnja 2016. OŠ Krune Krstića, Zadar Zadarska županija DPTK Zadar; OŠ Krune Krstića
14. 30. travnja 2016. Dvorana TIC-a Križevci Koprivničko-križevačka županija

ZTK Koprivničko-križevačke županije; ZTK Križevci;

Aero klub "Dragutin Novak" Križevci

15. 05. svibnja 2016. OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik Šibensko-kninska županija

OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik; 

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Grada Šibenika

16. 06. svibnja 2016. Gimnastička dvorana "Sokol", Požega Požeško-slavonska županija ZTK Grada Požege
17. 06. svibnja 2016. III. OŠ Varaždin Varaždinska županija DPTK Varaždin
18. 07. svibnja 2016. OŠ Grabrik Karlovačka županija ZTK Karlovačke županije; DPTK Karlovačke županije
19. 12. svibnja 2016. Aerodrom (Zračna luka Čepin), Osijek Osječko-baranjska županija

ZTK Osječko-baranjske županije; ZTK Grada Osijeka; 

ZTK Grad Našice; ZTK Valpovo-Belišće;

ZTK Beli Manastir; CTK Čeminac

20. 12. svibnja 2016. OŠ Kajzerica, Zagreb Grad Zagreb - 3. kolo DPTK Zagreba
21. 21. svibnja 2016. OŠ Krušanec, Čakovec Međimurska županija DPTK Međimurske županije; OŠ Krušanec
22. 27.-29. svibnja 2016. Nacionalni centar tehničke kulture Državna razina Hrvatska zajednica tehničke kulture

ŠKOLSKA GODINA 2014./2015.

Modelarska liga 2014./2015. se na županijskoj razini provodila u 14 županija, od rujna 2014. do svibnja 2015. U trećoj godini provođenja održano je 19 natjecanja u 14 županija, u kojima je sudjelovalo 690 učenika od 5. do 8. razreda, iz 159 škola i udruga, pod vodstvom 145 učitelja i mentora.
Na državnoj razini natjecanja sudjelovala su 42 županijska prvaka, od kojih 6 učenika s poteškoćama u razvoju.
Svi sudionici natjecanja su u 4 sata izrađivali isti zadatak - tehničku tvorevinu Pasivni zvučnik, prema nacrtu Danijela Šimunića. Zadatak na državnoj razini natjecanja se vrednovao na isti način kao i zadaci na županijskoj razini natjecanja, odnosno, vrednovali su se sljedeći elementi: preciznost i urednost izrade i spajanja pozicije uratka, organizacija radnog mjesta, inovativnost i dizajn dovršenog uratka, pravilna uporaba alata i strojeva te funkcionalnost tehničke tvorevine.

FOTOGALERIJA

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2014./2015.

KVANTITATIVNA ANALIZA SUDIONIKA MODELARSKE LIGE 2014./2015.

 ARHIVA NATJECANJA 2014./2015.
DATUM ŽUPANIJA ORGANIZATOR/SUORGANIZATOR
1. 9. listopada 2014. Zagrebačka županija ŽZTK Zagrebačke županije
ZTK grada Ivanić-Grada
2. 20. studenog 2014. Grad Zagreb DPTK Zagreba
3. 1. prosinca 2014. Splitsko-dalmatinska županija
ZTK Splitsko-dalmatinske županije
OŠ Mejaši, Split
4. 30. siječnja 2015. Sisačko-moslavačka županija ZTK Sisačko-moslavačke županije
ZTK Sisak
OŠ Ivana Kukuljevića Sisak
5. 23. veljače 2015. Grad Zagreb DPTK Zagreba
6. 20. travnja 2015. Krapinsko-zagorska županija ZTK Krapinsko-zagorske županije
OŠ Janka Leskovara, Pregrada
Klub mladih tehničara Krapinsko-zagorske županije
7. 22. travnja 2015. Brodsko-posavska županija ZTK grada Slavonskog Broda,
ZTK Brodsko-posavske županije,
OŠ "Ivan Goran Kovačić" Slavonski Brod,
Društvo pedagoga tehničke kulture Brodsko-posavske županije
8. 24. travnja 2015. Istarska županija DPTK Istarske županije
OŠ Veli Vrh Pula
9. 24. travnja 2015. Osječko-baranjska županija DPTK Slavonija
10. 25. travnja 2015. Bjelovarsko-bilogorska županija UPTK Bjelovarsko-bilogorske županije
OŠ Veliko Trojstvo
ZTK Bjelovarsko-bilogorske županije
Bjelovarsko-bilogorska županija
11. 30. travnja 2015. Primorsko-goranska županija ZTK Primorsko-goranske županije
Dom mladih Rijeka
12. 30. travnja 2015. Zagrebačka županija ZTK Zagrebačke županije
OŠ Dragutina Domjanića Sveti Ivan Zelina
13. 2. svibnja 2015. Koprivničko-križevačka županija ZTK Koprivničko-križevačke županije
ZTK Križevci
14. 7. svibnja 2015. Osječko-baranjska županija CTK Osijek
ZTK Grada Osijeka
Aeroklub Osijek
15. 8. svibnja 2015. Požeško-slavonska  županija ZTK Grada Požege
ZTK Požeško-slavonske županije
16. 8. svibnja 2015. Zadarska županija DPTK Zadarske županije
Oš Krune Krstića Zadar
17. 8. svibnja 2015. Splitsko-dalmatinska županije
ZTK Splitsko-dalmatinske županije
18. 9. svibnja 2015. Karlovačka županija ZTK Karlovac
OŠ Netretić
19. 15. svibnja 2015. Grad Zagreb DPTK Zagreba
20. 30.-31. svibnja 2015. Državna razina Nacionalni centar tehničke kulture u Kraljevici

ŠKOLSKA GODINA 2013./2014.

Modelarska liga 2013./2014. se na županijskoj razini provodila u 17 županija RH, od rujna 2013. do svibnja 2014. U natjecanju je sudjelovalo gotovo 700 učenika osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola, od petog do osmog razreda, iz cijele Hrvatske, pod vodstvom 60-ak mentora (učitelja tehničke kulture). Na završnom natjecanju Modelarske lige sudjelovalo je 50 učenika od 5. do 7. razreda i 24 mentora koji su osvojili najbolja mjesta na županijskim natjecanjima. Po prvi put, na državnoj razini natjecanja je sudjelovalo 8 učenika (4 ekipe) s poteškoćama u razvoju koji su izrađivali isti rad kao i sve ostale ekipe koje su sudjelovale u natjecanju.

FOTOGALERIJA

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2013./2014.

ŠKOLSKA GODINA 2012./2013.

Modelarska liga se, u prvoj godini provođenja, na regionalnoj razini provodila u Zagrebu, Čakovcu, Đakovu, Puli, Splitu i Velikom Trojstvu, od listopada 2012. do svibnja 2013. Modelarska liga se organizirala kao otvoreno natjecanje, što znači da su se na natjecanje mogle prijaviti ekipe iz susjednih županija (koje nisu spomenute u gornjem odlomku) ili drugih centara. Na regionalnoj razini, Ligu su organizirale županijske zajednice tehničke kulture i društva pedagoga tehničke kulture ili osnovne škole. HZTK-e je prošle godine svakom od šest centara, u kojima se redovito provode radionice u području modelarstva, održala pripremne radionice za učitelje te im donirala dva nova modelarska stroja i materijal kako bi se sudionici Modelarske lige i njihovi mentori što kvalitetnije pripremili za natjecanje. Budući da je Modelarska liga osmišljena kao otvoreno natjecanje, tijekom 2013. su predviđene pripremne radionice i za ostale regionalne centre u kojima se provode modelarske radionice, kako bi se ravnopravno uključili u sam program natjecanja tijekom školske godine 2013./2014.
U natjecanju je sudjelovalo gotovo 350 učenika osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola, od petog do sedmog razreda, iz cijele Hrvatske, pod vodstvom 60-ak mentora (učitelja tehničke kulture). Državna razina natjecanja Modelarske lige održana je od 18. do 19. svibnja 2013. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. Na završnom natjecanju sudjelovalo je 46 učenika i 21 mentor koji su osvojili najbolja mjesta na regionalnim natjecanjima. Sva su natjecanja provedena u skladu s Pravilima Modelarske lige Hrvatske zajednice tehničke kulture i Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture u školskoj godini 2012./2013.

FOTOGALERIJA

VIDEO - 1. kolo Grada Zagreba

VIDEO - Veliko Trojstvo

VIDEO - Završnica

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2012./2013.

IZVJEŠĆE - MODELARSKA LIGA 2012./2013.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i tehnoloških sadržaja barem donekle olakša nastavni rad, ovaj ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Dragi čitatelji pred vama je i zadnji broj "ABC tehnike" godišta 2017./2018. Slijedi ljetna pauza i od jeseni s novom školskom ...

Novi broj časopisa ABC tehnike donosi nam i nove članke naših rubrika i nastavke koje nestrpljivo očekujete. Bliže se školski praznici ...

ABC tehnike broj 614 za travanj 2018. pravi je vjesnik proljeća u Tehničkoj kulturi. Naviješćuje i samom naslovnicom početak glavnih programa ...