Preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOV ANJA I ŠPORTA
UPRA VA ZA ZAJEDNIČKE PROGRME
KLASA: 602-01111-01/00324
URBROJ: 533-12-11-0005
 
Zagreb, 1. rujna 2011.
HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
Dalmatinska 12
10000 Zagreb
 
Predmet: Zamolba Hrvatske zajednice tehničke kulture za preporukom časopisu "ABC tehnika" za uporabu u osnovnim školama
- odgovor, daje se
 
Poštovani,
 
temeljem vaše zamolbe za davanjem preporuke časopisu "ABC tehnika" za uporabu u osnovnim školama, a sukladno stručnom mišljenju Agencije za odgoj i obrazovanje koje smo zaprimili 31. kolovoza 20 II. godine, dajemo navedenu preporuku.
 
Kako se u stručnom mišljenju Agencije navodi, časopis je izdan u primjerenom formatu, izlazi već 55 godina, a tradicija, stručnost i odgovornost uredništva osigurava kvalitetu sadržaja. Časopis prati najnovija tehnološka postignuća i na stručan način ih prezentira mladima. Posebna vrijednost sadržana je u ponudi praktičnih vježbi &dje učenici u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima mogu razvijati psihomotoričke vještine i fehničku kulturu. U časopisu se nalaze i informatičke teme kao nadgradnja programu izborne nastave informatike u osnovnoj školi i proširenje primjene informatike u srednjim školama.                           ' I                                                                       ,
 
Zaključno, časopis "ABC tehnika" je napisan stručno i metodički korektno, pridonijet će povećanju tehničke kulture mladih u Republici Hrvatskoj te dajemo preporuku za uporabu u osnovnim školama.
 
S poštovanjem,
Ravnatelj
mr.sc. Jozo Ćavar
 
Dostaviti:
 
I. Naslovu
2. Pismohrani, ovdje
Originalni dokument možete pogledati ovdje
vrh stranice