Povijest

POVIJEST

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) nacionalna je organizacija u tehničkoj kulturi. Sadašnje ime dobila je 3. srpnja 1992. u sklopu preobrazbe u uvjetima razvitka hrvatskog društva utemeljenog na tržišnom gospodarstvu, privatnoj inicijativi i građanskoj (parlamentarnoj) demokraciji u neovisnoj državi. Prednik HZTK osnovan je 23. lipnja 1946. godine pod nazivom Republikanska komisija «Tehnika i sport» pri Glavnom odboru Fiskulturnog saveza Hrvatske koji se 13. srpnja 1948. osamostalio u posebnu organizaciju za tehničku kulturu poznatu pod imenom Narodna tehnika Hrvatske.

Hrvatska zajednica tehničke kulture je najviše nacionalno tijelo tehničke kulture čija je djelatnost od značenja za promicanje svekolike tehničke kulture u Republici Hrvatskoj (članak 30. Zakona o tehničkoj kulture, NN 76/1993).

Na hrvatskim prostorima udruživanje građana radi bavljenja tehničkim sadržajima iz osobnog interesa i potreba, odnosno ulaženja laičkog elementa u visokoprofesionalne znanstvene i tehničke aktivnosti, počinje potkraj 19. i na početku 20. stoljeća. Njihovo je nastojanje u svezi sa dva uzajamno povezana procesa: sa sve bržim razvitkom i sveopćim utjecajem znanosti i tehnike na cjelokupan društveni život i napredak te s programom hrvatskog nacionalnog preporoda u kojem je istaknuto mjesto imalo oblikovanje novoga racionalnog tipa kulture i svijesti da je za očuvanje identiteta i zauzimanje mjesta hrvatskog naroda među drugim narodima presudno ovladavanje znanošću i tehnikom. To se prepoznaje u riječima dr. Franje Račkoga (1828. – 1894.), povjesničara i političara, prigodom izbora za prvog predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: «Narod koji posvoji znanost, osigurao je budućnost, skinuo okove ropstva, oprostio se od gospodstva tuđeg, stupio u red svjetskih vlasti.» Geslo hrvatskih preporoditelja bilo je: «S prosvjetom k slobodi». Zahvaljujući tom programu, sve središnje nacionalne znanstvene i kulturne ustanove (Matica hrvatska, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, osuvremenjeno Sveučilište u Zagrebu) u drugoj polovici 19. stoljeća razvijaju impozantnu prosvjetiteljsku i popularizatorsku djelatnost, čime potiču i omogućuju nezadrživo širenje znanstvenih spoznaja i tehničkih dostignuća u Hrvatskoj i unošenje znanstvene i tehničke kulture u hrvatsku kulturnu matricu. Posljedica je bila da su i udruge zaljubljenika u tehniku i tehničkih hobista u nas javile istodobno ili s neznatnim pomakom spram razvijenih zemalja Zapada i njihovih metropola, a nacionalni savezi tih udruga dijelom između dva svjetska rata.

Osamdesetih godina prošlog stoljeća u Narodnu tehniku Hrvatske bilo je udruženo trinaest republičkih saveza, pet posebnih zajedničkih oblika djelovanja i općinski-gradski savezi tehničke kulture. Tada su djelovali sljedeći republički savezi: Auto-moto savez Hrvatske, Foto-savez Hrvatske, Jedriličarski savez Hrvatske, Kajakaški savez Hrvatske, Kino-savez Hrvatske, , Savez društava za informatičku i računarsku djelatnost Hrvatske, Savez astronautičkih i raketnih organizacija Hrvatske, Savez društava pedagoga tehničke kulture Hrvatske, Savez izumitelja Hrvatske, Savez radioamatera Hrvatske, Savez za motonautiku i skijanje na vodi Hrvatske, Savez za športski ribolov na moru i podvodne djelatnosti Hrvatske i Zrakoplovni savez Hrvatske. Zajednički oblici djelovanja bili su: Pokret „Znanost mladima“, klubovi mladih tehničara, učeničke zadruge, izdavačka djelatnost i Odbor za širenje znanstvenih spoznaja „Nikola Tesla“.

Narodna tehnika Hrvatske je, unatoč obilježjima komunističkoga političkog i gospodarskog sustava u kojemu je stvorena i djelovala, slijedila znanstvenu, tehničku i kulturnu baštinu hrvatskog naroda te opće tendencije razvitka tehničke kulture. Članstvo je ustrajalo na izvornim načelima i prirodnom načinu reguliranja ovih društvenih i intelektualnih asocijalnih sustava pružajući najžešći otpor podržavljenju i pretvaranju svojih organizacija u dio glomaznoga birokratskog upravno-političkog ustroja. Na temelju tog djelovanja ona je sa svojim političkim patronima prekinula 1986., a 1989. i formalno se oslobodila deklaratornih ideologijskih elemenata te otpočela preobrazbu.

Nakon demokratskih izbora 1990. Hrvatska zajednica tehničke kulture, tada još pod nazivom Narodna tehnika Hrvatske, je zajedno sa svojim članovima pristupila programskoj i organizacijskoj preobrazbi, a desetak tisuća njenih članova djelatno su sudjelovali u Domovinskom ratu.

Temeljni ciljevi njezina djelovanja u sklopu promicanja zajedničkih interesa članica jesu: razvijanje i promicanje tehničke kulture građana, tehnički odgoj i obrazovanje mladog naraštaja (uključujući znanstveno i tehničko opismenjivanje), popularizacija znanosti i tehnike te poticanje razvitka znanosti i tehnike. HZTK danas, uz Tehnički muzej u Zagrebu, okuplja 18 nacionalnih saveza tehničke kulture, 19 županijskih i 35 gradskih zajednica tehničke kulture.

U HZTK su udruženi sljedeći nacionalni savezi tehničke kulture: Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva, Hrvatski astronautički i raketni savez, Hrvatski astronomski savez, Hrvatski automodelarski savez, Hrvatski filmski savez, Hrvatski fotosavez, Hrvatski jedriličarski savez, Hrvatski kajakaški savez, Hrvatski radioamaterski savez, Hrvatski robotički savez, Hrvatski ronilački savez, Hrvatski savez brodomaketara, Hrvatski savez CB radioklubova, Hrvatski savez informatičara, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Hrvatski zrakoplovni savez i Udruga inovatora Hrvatske.

IZMEĐU BROJNIH POSTIGNUĆA HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE I NJEZINIH ČLANICA IZDVAJAJU SE:
1) Oblikovanje udruga tehničke kulture kao važnog izvora tehničkih znanja, vještina i sposobnosti koje svim građanima, bez obzira na dob, spol, sposobnosti, etničku ili vjersku pripadnost i omogućuju dragovoljno i organizirano bavljenje tehničkim sadržajima, pridonose razvoju sposobnosti, znanja, kreativnosti i vještina te potiču inovativnost, poduzetnost i primjenu tehnike u proizvodnji i svakodnevnom životu.

2) Udruge, nacionalni savezi i HZTK osobitu pozornost posvećuju izvanškolskom i izvannastavnom obrazovanju djece i mladih. Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti u modelarstvu, maketarstvu, elektronici, elektrotehnici, strojarstvu, robotici, zrakoplovnom i raketnom modelarstvu, radioamaterizmu, informatici, jedriličarstvu, foto i filmskoj tehnici utjecale su na razvoj inovacija i kreativnosti u djece i mladih. U posljednjem desetljeću u takvim aktivnostima u tehničko-informatičkom, prirodoslovnom, gospodarstvenom i filmskom području sudjelovalo je gotovo 17% referentnog dijela učenika hrvatskih osnovnih i srednjih učilišta. Veliki dio hrvatskih stručnjaka i više od tri četvrtine voditelja aktivnosti sudjelovao je u njima tijekom svog osnovnog i srednjeg školovanja, a gotovo četiri desetine mlađih znanstvenika na natjecanjima u toj su dobi postigle zapažene uspjehe. Proteklih petnaestak godina obnavlja se učeničko zadrugarstvo u osnovnim i srednjim školama te posebnim obrazovnim centrima koja pohađaju učenici s teškoćama u obrazovanju.
Neke udruge tehničke kulture i Hrvatska zajednica tehničke kulture prilagodile su svoje obrazovne aktivnosti, primjerice informatiku, robotiku ili foto tehniku, djeci i mladima s teškoćama u razvoju te surađuju s posebnim odgojno-obrazovnim institucijama i udrugama u kojima se okupljaju ti učenici. U nekim sredinama posebna se pozornost pridaje uključivanju romske djece u radionice.
U brojnim radionicama tehničkih aktivnosti u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici od 1995. godine ili drugdje, HZTK danas i sama sudjeluje u obrazovanju mladih, uključujući darovitih pojedinaca i učenika s posebnim potrebama, kao i cjeloživotnom učenju (primjerice organiziranju informatičkih radionica za generaciju 50+) i usavršavanju učitelja tehničke kulture.
Od 1958. godine HZTK svake godine organizira natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske i to u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrazovanje, Zavodom za školstvo (danas Agencija za odgoj i obrazovanje), nacionalnim savezima tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i zajednicama tehničke kulture. Na dosadašnjim natjecanjima sudjelovali su učenici iz cijele zemlje koji su pokazali svoje znanje i vještine u različitim područjima tehničke kulture (prometna tehnika, graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, elektronika, robotika, foto tehnika, radio orijentacija, raketno i zrakoplovno modelarstvo i drugo). Hrvatski savez informatičara uključen je u organiziranje državnih natjecanja iz informatike, a Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva organizira smotru učeničkih zadruga.
HZTK je osmislila i od 2008. godine svake godine krajem siječnja organizira Robokup – međuškolsko ekipno natjecanje u robotici. Na natjecanju uglavnom sudjeluju učenici viših razreda osnovnih škola (troje u jednoj ekipi), ali i mali robotičari iz nižih razreda i vrtića te učenici iz Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG iz Zagreba.

3) Važan je doprinos popularizaciji znanosti i tehnike. Nadovezujući se na tradiciju narodnoga prosvjećivanja u 19. stoljeću, HZTK je izdavačkom djelatnošću i djelovanjem Društva (Odbora) za širenje znanstvenih saznanja »Nikola Tesla« te tijela za popularizaciju i znanstveno i tehničko opismenjavanje i osposobljavanje mladih, popularizaciju prakticirala kao izlaganje zamršenog znanstvenog i tehničkog pitanja na jednostavan, najširim slojevima pučanstva jasan i općeshvatljiv način, čime ono stječe aparat za prihvaćanje presudnih novosti i snalaženje u znanstveno-tehničkoj sredini. Od 1. rujna 1966. djeluje Izdavački odjel koji je preuzeo brigu o cjelokupnom nakladništvu HZTK i do danas objavio više od 1200 izdanja u ukupnoj nakladi većoj od 15 milijuna primjeraka. Najznačajniji je časopis „ABC tehnike“ koji redovito izlazi od 15. rujna 1957. kao mjesečnik i do sada je objavljeno više od 500 brojeva.

4) Okrenuti stvaralaštvu i istraživanju, hrvatski tehničari stvorili su međunarodno priznata postignuća te su prepoznati izvan Hrvatske. Ponajbolji članovi i korisnici udruga tehničke kulture postigli su niz uspjeha na međunarodnim natjecanjima, izložbama i smotrama. Danas nas hrvatski inovatori uspješno predstavljaju na svjetskim izložbama inovacija, a mladi informatičari, zrakoplovni modelari, radio amateri automodelari i dugi osvajaju istaknuta mjesta na međunarodnim natjecanjima.
Napredak fotografije je od 1910. do 1960. godine u Hrvatskoj ovisio gotovo isključivo o fotoamaterima, koji su četrdesetih godina – zaokupljeni socijalno-kritičkim temama i poklanjajući pozornost selu, folkloru i tipičnom pejzažu – stvorili zaseban narodni stil, u svijetu priznat i poznat pod imenom Zagrebačka škola fotografije.

Ostvarenja kinoamatera nastala do početka Drugoga svjetskog rata ključan su dio korpusa hrvatske kinematografije, a šezdesetih su godina iznjedrili osebujan dječji film. Okrenuti pak filmskom istraživanju i traženju vlastita izraza hrvatski su neprofesijski filmski stvaraoci šezdesetih i sedamdesetih godina svojim eksperimentalizmom bili nositelji avangardnih tendencija u hrvatskom filmu.
Nacionalni savezi tehničke kulture organizirali su u Hrvatskoj nekoliko značajnih međunarodnih manifestacija u zadnjih desetak godina: Srednjoeuropsku informatičku olimpijadu – CEOI (Zadar, 1998. i Vrsar, 2006.), 19. međunarodnu informatička olimpijada – IOI (Zagreb, 2007.), Svjetsko prvenstvo zrakoplovnih modelara u kategorijama F1A, F1B i F1C (Krbavsko polje, 2009.) i 21. generalnu konferencija Međunarodne radioamaterske unije - IARU (Cavtat 2008.). Hrvatski fotosavez u suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, od 1998. godine okuplja mlade fotografe u projektu „Međunarodni fotografski doživljaj baštine“ pod pokroviteljstvom Vijeća Europe.
Od 2003. godine Udruga inovatora Hrvatske organizira u Zagrebu međunarodni sajam inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija – ARCA. Na ovom sajmu svoje izume predstavljaju domaći inovatori koji djeluju u tvrtkama, akademskoj zajednici ili udrugama inovatora te inovatori iz cijeloga svijeta.

5) Priznat je doprinos tehničke kulture obrani slobode i nezavisnosti Hrvatske. Od početaka velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku u obrani je, prema nepotpunim podacima, sudjelovalo blizu 10.000 članova udruga nacionalnih saveza (45% njihovog aktivnog članstva) od kojih je oko 1.800 ranjeno i više od 200 položilo život za slobodu Domovine. Oni su činili jezgre prvih postrojba veze, diverzantske skupine, prve pilote Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, bili su proizvođači oružja i opreme, fotografski i filmski kroničari, sudionici humanitarnih akcija, organizatori civilnog života itd. S druge strane, predstavnici udruga animirali su međunarodnu javnost za priznanje suvereniteta Republike Hrvatske.

6) Suradnja HZTK s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (sustav 112)
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN, br. 174/2004., 79/2007. i 38/2009.) članovi Hrvatskoga ronilačkog saveza, Hrvatskoga kajakaškog saveza, Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Hrvatskog saveza informatičara, Hrvatskoga zrakoplovnog saveza , Hrvatskoga društva za robotiku i Hrvatskog saveza CB radio klubova mogu se raspoređivati u interventne specijalističke postrojbe civilne zaštite Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS), angažirati kao pripadnici operativnih snaga zaštite i spašavanja ili angažirati za obavljanje drugih poslova od interesa za DUZS i sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj te upućivati kao pomoć drugim državama pogođenim katastrofama ili velikim nesrećama. Pobrojene nacionalne saveze u svim poslovima zaštite i spašavanja pred DUZS zastupa Hrvatska zajednica tehničke kulture koja obavlja i opće stručne i koordinacijske poslove. Način međusobne suradnje u provedbi sustava 112 DUZS i HZTK uredile su 2007. godine.
Dosadašnji rezultati djelovanja HZTK prepoznati su i u područjima koja će u daljnjoj suradnji s DUZS i ostali čimbenicima sustava zaštite i spašavanja pridonijeti snažnijoj ulozi HZTK. Posebno važno je:
a) činjenica da je Rješenjem Vlade Republike Hrvatske (na sjednici 26. lipnja 2009.), za člana Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske imenovan prof. dr. sc. Ante Markotić, tadašnji predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture.
b) u Procjeni ugroženosti Republike Hrvatske, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske (u sjednici 7. svibnja 2009.), u poglavlju VII „Snage za zaštitu i spašavanje“, uvršteni su svi programi obrađivani 2007. i 2008. godine. U dijelu „Materijalni resursi za zaštitu i spašavanje“ (strana 61. i 62. Procjene), uvršteni su programi kako slijedi: Hrvatski radioamaterski savezi i sustavi: Hrvatski radioamaterski savez (HRS), Hrvatski radioamaterski sustav veza u kriznim situacijama (HRSVKS), Hrvatski savez CB radio klubova, Hrvatski ronilački savez i Hrvatski zrakoplovni savez.

7) Od 1990. godine, obnašajući zadaće središnje infrastrukturne točke, HZTK provodi program unapređenja rada udruga i njihovih saveza i zajednica (HZTK je stvorila podloge i vodila usklađivanje sa Zakonom o tehničkoj kulturi i Zakonom o udrugama), sudjelovala je u izradi nacrta Zakona o tehničkoj kulturi koji uređuje djelatnost sukladno njezinim načelima i ulozi države parlamentarne demokracije i tržišne privrede, ponudila usvojeni podzakonski akt koji uređuje utvrđivanje i financiranje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, omogućila izradu i ponudila verificirane programe klubova mladih tehničara i učeničkog zadrugarstva (1995.) te je otvorila 18. svibnja 2005. suvremeno opremljen Nacionalni centar tehničke kulture u Kraljevici koji omogućuje provedbu zahtjevnih multifunkcionalnih programa iz tehničke kulture.

 

vrh stranice