63. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske (šk. god. 2020./2021.)

Državna razina 63. natjecanja mladih tehničara RH

 Dodatna pravila i upute za provedbu državne razine 63. natjecanja mladih tehničara RH
Popis pozvanih učenika na državnu razinu 63. NMT-a (5. - 7. svibnja 2021.)
Pribor, alat i materijal koji pripremaju mentori i natjecatelji - bit će objavljen ovdje nakon 19. travnja 2021.

Dokumenti i povjerenstva:
Dodatne upute za provedbu 63. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske na školskoj/klupskoj razini uživo i na daljinu
Smjernice za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.
Mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o organizaciji i provedbi natjecanja i smotri
Pravila za provedbu 63. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske

­Opća pravila za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u školskoj godini 2020./2021.
Pravila o zaštiti osobnih podataka prikupljenih u svrhu sudjelovanja na natjecanju/smotri – obrasci
Državno povjerenstvo 63. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske
Županijska povjerenstva 63. NMT-a

Obrasci
Tablica izvještavanja
Šifrarnik (broj) kategorija NMT-a
Šifrarnik škola
Obrazac žalbe
Broj natjecatelja na školskoj/klupskoj razini 63. NMT-a
Broj županija

Natjecanje mladih tehničara se provodi na temelju osnovnoškolskog programa tehničke kulture, programa nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavnog programa u školi, izvanškolskog programa te programa posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture.

Organizatori i suorganizatori
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, osnovne škole, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture

Sjedište i internetska stranica Državnoga povjerenstva
Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb, e-pošta jasna.malus@hztk.hr
www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja)

Predsjednik Državnoga povjerenstva: Žarko Bošnjak, prof., viši savjetnik, Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, telefon: 01/2785-060; faks: 01/2785-160; e-pošta: zarko.bosnjak@azoo.hr

Razine, vremenik i organizatori natjecanja

1) Školska/klupska razina: od 2. do 5. veljače 2021. (utorak - petak) - organizira se u školama ili udrugama tehničke kulture (klubovima), a provode ih školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga
2) Županijska razina/Grad Zagreb: 5. ožujka 2021. (petak) - provode županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba
3) Državna razina: od 5. do 7. svibnja 2021. (srijeda - petak) - provodi Državno povjerenstvo na daljinu

Sudionici natjecanja i njihovi mentori

Sudionici natjecanja su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, članovi klubova mladih tehničara u osnovnim školama, udrugama tehničke kulture (podmladak udruga tehničke kulture) ili srodnim ustanovama.
U skladu s Uputama, ravnatelj škole imenuje mentora koji ima stručna znanja za pripremu učenika. Mentor učeniku je odgojno-obrazovni radnik (učitelj, nastavnik ili stručni suradnik) zaposlen u školskoj ustanovi (osnovnoj školi ili učeničkom domu), koji priprema učenika za natjecanje, upoznaje ga s provedbom i Pravilima natjecanja te je podrška učeniku. Uz učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika iz škole ili učeničkog doma, mentor učenika može biti i osoba koja priprema učenika za natjecanje u sklopu izvannastavnog programa u udrugama i institucijama koje potiču razvoj određenih kompetencija učenika.
U tablicama izvještavanja osim mentora iz škole koju učenik pohađa navodi se i ime i prezime mentora učenika u udruzi i udruga u kojoj se učenik pripremao za natjecanje.
Jednog ili više učenika na natjecanju u pravilu prati mentor koji ga je pripremao za natjecanje. Broj mentora na državnoj razini natjecanja određuje se po načelu jedan mentor na dva učenika.
Uz učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika iz školske ustanove ili učeničkog doma, učenika na natjecanje može pratiti i mentor iz udruge na vlastiti trošak ili na poziv organizatora.

Područja i sadržaj natjecanja
Natjecanje u obje kategorije sastoji se od tri dijela: pisane provjere znanja (može donijeti 30 bodova), izrade tehničke tvorevine (može donijeti 50 bodova) te predstavljanja tehničke tvorevine (može donijeti 20 bodova). Ukupan broj bodova je 100.
Učenici se natječu u dvanaest područja tehničke kulture unutar dvije kategorije:
H-kategorija (redoviti osnovnoškolski program tehničke kulture i programu nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavni program u školi te izvanškolski program tehničke kulture)
­ P-kategorija (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke kulture

Područja natjecanja u H-kategoriji su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazuju svoje kompetencije u sljedećim područjima: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacije i robotsko spašavanje žrtve.
Jedan učenik može se natjecati u samo jednom području.

Nositelji područja natjecanja
Nositelji područja natjecanja su: Zvonko Koprivnjak (maketarstvo i modelarstvo), Leon Zakanji (graditeljstvo), Andrea Galian-Pucović (obrada materijala), Josip Funarić (strojarske konstrukcije), Marino Čikeš (elektronika), Dragan Stanojević (elektrotehnika) i Andrija Gregurić (robotika). Hrvoje Vrhovski (automatika), Predrag Bosnar (fotografija), Ivan Rajsz (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina), Jelena Tuksar (radiokomunikacije) te Jelka Hrnjić (robotsko spašavanje žrtve).

Zadaci za školsku/klupsku i županijsku razinu natjecanja
H-kategorija - školska/klupska razina
P-kategorija - školska/klupska razina
H-kategorija - županijska razina
P-kategorija - županijska razina

Popis pribora, materijala i alata za školsku/klupsku i županijsku razinu
- Popis pribora, materijala i alata za školsku/klupsku razinu možete preuzeti ovdje.
- Popis pribora, materijala i alata za županijsku razinu je ovdje.

Datumi preuzimanja testova i zadataka za održavanje školske/klupske i županijske razine natjecanja
- Školska/klupska razina: petak, 29. siječnja 2021. (a rok za prijavu održavanja školskog/klupskog natjecanja županijskom povjerenstvu je ponedjeljak, 25. siječnja 2021.)
- Županijska razina: srijeda, 3. ožujka 2021.

Rokovi za dostavu rezultata natjecanja

Školska/klupska razina – dostava rezultata organizatora natjecanja županijskom povjerenstvu: petak, 5. veljače 2021.
Školska/klupska razina – dostava sveobuhvatnih rezultata u svakoj županiji Državnom povjerenstvu (pripremaju županijska povjerenstva): ponedjeljak, 1. ožujka 2021.
Županijska razina: dostava rezultata Državnom povjerenstvu: petak, 5. ožujka 2021.

Ako županijska povjerenstva ne dobiju potpunu tablicu rezultata i broja sudionika sa školske/klupske elektroničkim putem do navedenog roka, županijska povjerenstva neće razmatrati zakašnjele izvještaje i neće pozvati te učenike na županijsko natjecanje.

Provedba natjecanja na svim razinama
Natjecanja u svim područjima i na svim razinama provode se po jednakim pravilima, ali s različitim razinama složenosti i sadržaja. Sadržaj natjecanja određen je u točki 2. Pravila.

U slučaju izvanrednih okolnosti, elementarne nepogode, povećanog rizika za zdravlje ili druge neposredne ugroze stanovništva, Agencija za odgoj i obrazovanje može, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja promijeniti odnosno prilagoditi način provedbe natjecanja.

Zadatke, rješenja zadataka, tablice vrednovanja i izvještavanja za svaku razinu natjecanja, predsjednik Državnog povjerenstva poslat će 2 radna dana prije natjecanja ovlaštenim osobama školskog/klupskog, odnosno županijskog povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba, odnosno Upravnom odjelu u županiji korištenjem elektroničke pošte. Ovlaštene osobe za primanje zadataka i drugih materijala za provedbu natjecanja odgovorne su za tajnost zadataka do početka natjecanja.

Učenici su dužni u prijavnici i na odgovarajućim obrascima upisati svoj OIB jer u suprotnom neće moći pristupiti natjecanju. Natjecanje na školskoj/klupskoj i županijskoj razini se provodi na način da se osigura jedna školska klupa za svakog učenika.

Za vrijeme natjecanja natjecatelji ne mogu upotrebljavati pribor, alat i materijal drugih natjecatelja.
Natjecatelji ne smiju kod sebe (na sebi, ispod, u svojoj odjeći i slično) imati predmete koji na bilo koji način mogu dovesti u sumnju pravilno provođenje natjecanja.
Za vrijeme natjecanja mentori se ne smiju nalaziti u prostoru za natjecatelje, niti na bilo koji način ometati provedbu natjecanja.

Nakon završetka natjecanja na svim razinama organizator sastavlja privremeni popis rezultata natjecanja pod zaporkama koji se javno objavljuje na oglasnoj ploči. Natjecateljima i njihovim mentorima dopušten je uvid u zadatke u nazočnosti člana povjerenstva.
Ako natjecatelj smatra da njegovi zadaci nisu korektno vrednovani, može podnijeti žalbu povjerenstvu isključivo u pisanom obliku u roku od 30 minuta nakon obavljenog uvida u zadatke. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, odnosno napisati odgovore na žalbe i uručiti ih natjecateljima prije objave ljestvice konačnog poretka
Nakon rješavanja svih žalbi javno se objavljuje konačni popis rezultata, nakon čega žalbe više nisu moguće.

Znak natjecanja mladih tehničara
Znak natjecanja mladih tehničara polazište je za osmišljavanje vizualnog identiteta kojim se želi popularizirati natjecanje mladih tehničara i razvoj tehničkih vještina među učenicima, mentorima i u široj javnosti. Znak se sastoji od triju pravokutnika unutar kojih su stilizirana slova N, M i T. Gornji pravokutnik je oker boje i asocira na toplinu i Sunce, koje je prirodni izvor energije, sivi pravokutnik predstavlja tehnologiju, a zeleni asocira na ekologiju i prirodu.
Pozivamo vas da slobodno koristite znak natjecanja kako bi svaka aktivnosti povezana s natjecanjem mladih tehničara, bez obzira tko je organizira i gdje, postala svima prepoznatljiva i dovela do uključivanja većeg broja učenika i njihovih mentora u natjecanje.

Arhiva natjecanja mladih tehničara
Arhiva i fotogalerije s prethodnih natjecanja mladih tehničara dostupne su na stranicama Hrvatske zajednice tehničke kulture (u izborniku Natjecanja) i Agencije za odgoj i obrazovanje.

vrh stranice