Donešen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske

15.01.2015.

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14), Ministarstvo uprave donijelo je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj registra udruga i registra stranih udruga, zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, sadržaj izvatka iz registra udruga i registra stranih udruga, razvrstavanje udruga, način podnošenja zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, te način upisa i vođenja registra udruga i registra stranih udruga, zbirki isprava, prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Registar udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj. Registar udruga vode uredi državne uprave u županijama, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: nadležni ured).

Udruge se u registru udruga razvrstavaju prema: obliku udruživanja, ciljanim skupinama i prema djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi propisani statutom udruge.

Sukladno obliku udruživanja udruge se u registru udruga razvrstavaju u tri skupine: udruga, ustrojstveni oblik udruge s pravnom osobnošću (podružnice, ogranci, klubovi i slično) i savez udruga.

Udruge se samostalno opredjeljuju i razvrstavaju u registru udruga prema ciljanim skupinama iz Popisa ciljanih skupina koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Udruge mogu imati jednu ili više ciljanih skupina s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena.

Udruge se samostalno razvrstavaju u jednom ili više područja djelovanja i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi propisanim statutom prema Klasifikaciji djelatnosti udruga, koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Sportske udruge se u registru udruga razvrstavaju s obzirom na vrstu sporta prema nomenklaturi sportova i prema Klasifikaciji s obzirom na djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi.
Razvrstavanje udruga služi samo za statistička pretraživanja udruga u registru udruga te ne utječe na prava ili obveze udruga u pravnom prometu.
Registar udruga i registar stranih udruga su javni registri.
Podaci upisani u registre te statut udruge i izvod iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge su javni i objavljuju se na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu zajedno sa poveznicom na javno objavljene podatke iz Registra neprofitnih organizacija.

Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Klasifikacija djelatnosti udruga u području tehničke kulture

U tijeku je izrada novih statuta udruga tehničke kulture na temelju novog Zakona o udrugama (NN, br. 74/2014.) i Zakona o tehničkoj kulturi (NN, br. 76/1993.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkoj kulturi (NN, 11/1994.) U statutu treba posebnu pozornost posvetiti definiranju ciljeva i svih djelatnosti kojima se udruge bave, jer ti podaci određuju daljnji rad udruga te se upisuju u Registar. Registar detaljno razrađuje područje tehničke kulture, ali i druga, srodna područja kojima se danas bave udruge tehničke kulture, što je također potrebno navesti u statutu, ako se udruge njima bave (npr. inovatorstvo u svrhu razvoja gospodarstva, minijaturizam, razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, različita područja sporta...). Zato se preporuča da udruge tijekom izrade statuta prouče usvojenu Klasifikaciju djelatnosti udruga i da im ta klasifikacija pomogne u definiranju ciljeva i djelatnosti u njihovom statutu.

Hrvatska zajednica tehničke kulture pripremit će u sljedećih nekoliko mjeseci ogledni primjer statuta udruga tehničke kulture, a uskoro će izaći i priručnik o primjeni Zakona o udrugama sa svim informacijama o osnivanju udruga i usklađivanju statuta s oglednim statutom koji će biti dostupan u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Ureda za udruge (o čemu ćemo vas obavijestiti).

Tehnička kultura je u klasifikaciji u registru 13. područje djelovanja udruge (I. razina), a sastoji se od 13 djelatnosti (II. razina):

 1. Elektrotehnika, elektronika, automatika (na III. razini djelatnost se razrađuje na sljedeće: Elektrotehnika i elektronika, Automatika,
  Robotika, Ostale djelatnosti elektrotehnike, elektronike, automatike i robotike)
 2. Graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo ((Izrada uporabnih i ukrasnih tvorevina, Samogradnja vozila, plovila, letjelica, opreme i pribora, Brodomodelarstvo i brodomaketarstvo, Raketno modelarstvo i maketarstvo, Zrakoplovno modelarstvo i maketarstvo, Željezničko modelarstvo i maketarstvo, Jedriličarsko modelarstvo, Automodelarstvo i automaketarstvo, Ostale djelatnosti modelarstva, maketarstva i graditeljstva)
 3. Informatika i računalstvo
 4. Strojarstvo i konstruktorstvo
 5. Komunikacijska tehnika ((Radiokonstruktorstvo i samogradnja uređaja, Amaterska radiogoniometrija, CB radioamaterizam, Amaterska radiotelegrafija, Digitalne komunikacije, Satelitske komunikacije, Bežični mrežni sustavi, Ostale djelatnosti komunikacijske tehnike)
 6. Audiovizualne tehničke djelatnosti (Neprofesijska filmska djelatnost, Neprofesijska video djelatnost, Neprofesijska fotografska djelatnost, Podvodna fotografija, Ostale audiovizualne tehničke djelatnosti)
 7. Astronautika i astronomija ((Amaterska astronautika, Astronomija, Ostale djelatnosti astronautike i astronomije)
 8. Inovatorstvo
 9. Cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi
 10. Organiziranje i razvijanje tehničke kulture (odnosi se na krovne udruge, dakle, nacionalne saveze tehničke kulture, ZTK i HZTK)
 11. Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi
 12. Strukovne udruge u tehničkoj kulturi
 13. Ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture

Neka do ostalih područja djelovanja udruga koje imaju doticaja s tehničkom kulturom ili opisuju primjenu tehničke kulture:

 • Inovatorstvo (u 4. području: Gospodarstvo)
 • Djelovanje ljubitelja oldtimera (u 5. području: Hobistička djelatnost)
 • Minijaturisti (u 5. području: Hobistička djelatnost)
 • Fotografska umjetnost (u 6. području: Kultura i umjetnost)
 • Audiovizualna djelatnost (u 6. području: Kultura i umjetnost)
 • Medijska kultura (u 6. području: Kultura i umjetnost)
 • Međunarodna razvojna suradnja u obrazovanju (u 8. području: Međunarodna suradnja)
 • Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje (u 8. području: Međunarodna suradnja)
 • Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja (u 9. području: Obrazovanje, znanost i istraživanje)
 • Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih (u 9. području: Obrazovanje, znanost i istraživanje)
 • Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje (u 9. području: Obrazovanje, znanost i istraživanje)
 • Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama (u 9. području: Obrazovanje, znanost i istraživanje)
 • Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju (u 9. području: Obrazovanje, znanost i istraživanje)
 • Međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju (u 9. području: Obrazovanje, znanost i istraživanje)
 • Strukovne udruge u odgoju i obrazovanju (u 9. području: Obrazovanje, znanost i istraživanje)
 • Tehničke znanosti (u 9. području: Obrazovanje, znanost i istraživanje)
 • Popularizacija znanosti (u 9. području: Obrazovanje, znanost i istraživanje)
 • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije ( u 10. području: Održivi razvoj)
 • Ostale djelatnosti socijalnih usluga (u 11. području: Socijalna djelatnost)
 • Pomoć žrtvama katastrofa i sukoba (u 16. području: Zaštita i spašavanje)
 • Traganje i spašavanje (u 16. području: Zaštita i spašavanje)
 • Sportske udruge razvrstavaju se i prema vrsti sporta, sukladno nomenklaturi sportova

Klasifikacija djelatnosti udruga

vrh stranice