JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti 2019.

05.03.2019.

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje osnovnih škola s područja Dubrovačko-neretvanske županije u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti. Predmet i cilj poziva je odabir 4 osnovne škole s područja Dubrovačko-neretvanske županije koje će se uključiti u program Proljetne škole tehničkih aktivnosti 2019. godine.

1. Predmet i cilj javnog poziva

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje osnovnih škola s područja Dubrovačko-neretvanske županije u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti. Predmet i cilj poziva je odabir 4 osnovne škole s područja Dubrovačko-neretvanske županije koje će se uključiti u program Proljetne škole tehničkih aktivnosti 2019. godine.
Sukladno strateškim smjernicama i ciljevima u Strateškom planu HZTK 2015. - 2019., ovim programom potiče se razvoj izvannastavnih i izvanškolskih programa tehničke kulture u područjima u kojima ne postoji organizirana djelatnost tehničke kulture (županijske i gradske zajednice tehničke kulture) i/ili u kojima kvantitativni pokazatelji jasno pokazuju ispodprosječno zanimanje za tehničku kulturu (broj učenika u nacionalnim natjecanjima tehničke kulture).
Obrazloženje za odabir Dubrovačko-neretvanske županije:
• jedna od županija s manjim brojem sudionika Natjecanja mladih tehničara i Modelarske lige,
• mali je broj učitelja koji su sudjelovali u stručnim usavršavanjima u organizaciji HZTK i Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture,
• županija je prometno izolirana i nepovezana.

2. Cilj programa Proljetne škole tehničkih aktivnosti

Cilj programa je poticanje interesa i razvijanje osnovnih kompetencija za sudjelovanje i provedbu radionica tehničkih aktivnosti u osnovnim školama s područja Dubrovačko-neretvanske županije u područjima: modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, osnove programiranja mikrokontrolera, radiokomunikacije i fotografija te popularizacija tehničke kulture, razvijanje interesa kod učenika i učitelja za sudjelovanje i provođenje radionica tehničkih aktivnosti, s naglaskom na praktične radionice te poticanje škola na sudjelovanje u nacionalnim natjecanjima u području tehničke kulture (Natjecanje mladih tehničara, Modelarska liga…).

3. Opis programa

Proljetna škola tehničkih aktivnosti održat će se od 22. do 27. travnja 2019. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. U programu će sudjelovati maksimalno 20 učenik oba spola 5. razreda i 1 učitelj tehničke kulture iz svake odabrane osnovne škole s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Učenici i učitelji će pohađati praktične radionice u različitim područjima tehničke kulture (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, osnove programiranja mikrokontrolera, radiokomunikacije i fotografija). Radionice će se održavati u vrhunski opremljenim učionicama Nacionalnog centra tehničke kulture u Kraljevici, a vodit će ih djelatnici i vanjski suradnici HZTK, s dugogodišnjim iskustvom u edukaciji učenika i učitelja u različitim područjima tehničke kulture. Pri provedbi radionica tehničkih aktivnosti primjenjivat će se maksimalne mjere zaštite pri radu.
Hrvatska zajednica tehničke kulture će osigurati ljudske i materijalne resurse za kvalitetnu provedbu radionica te optimalne materijalne resurse za nastavak provedbe radionica u školama koje će sudjelovati u programu. Hrvatska zajednica tehničke kulture će osigurati prijevoz (1 autobus) i smještaj na bazi punog pansiona za sve sudionike Proljetne škole tehničkih aktivnosti. Svi sudionici radionice će biti osigurani tijekom trajanja Proljetne škole tehničkih aktivnosti.

4. Korisnici programa Proljetne škole tehničkih aktivnosti

Korisnici programa su učenici 5. razreda četiriju osnovnih škola s područja Dubrovačko-neretvanske županije koje će biti odabrane putem ovog Javnog poziva (maksimalno 20 učenik oba spola) i 4 učitelja tehničke kulture koji će se stručno usavršavati prateći radionice koje će voditi stručni suradnici i djelatnici HZTK.
Učitelji iz odabranih škola brinut će o učenicima tijekom njihovog slobodnog vremena.

5. Dokumentacija

Dokumentacija za iskaz interesa nalazi se na mrežnoj stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture www.hztk.hr, a sadrži:

  1. Obrazac s osnovnim informacijama koji popunjava ravnatelj/ica škole;
  2. Iskaz interesa koji svojim potpisom i pečatom škole ovjerava ravnatelj/ica škole;
  3. Ovjeren i potpisan školski dokument iz kojega je vidljiv godišnji plan i program za provedbu izvannastavne aktivnosti u području tehničke kulture.Navedene dokumente je potrebno ispuniti, ovjeriti, potpisati, skenirati i poslati elektroničkom poštom na dvije adrese: hztk@hztk.hr i na nctk@hztk.hr najkasnije do 31. ožujka 2019. (do 24:00 sata).

Originalnu dokumentaciju potrebno je poslati i poštom na adresu: Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10002 Zagreb, s naznakom „Proljetna škola tehničkih aktivnosti“.
U obzir će se uzeti samo prijave koje su pristigle na adrese elektroničke pošte do navedenog roka.

6. Kriteriji

Prvi korak u odabiru škola jest administrativna provjera kojom se provjerava jesu li škole zadovoljile nužne uvjete, odnosno jesu li dostavile svu traženu dokumentaciju, je li ona pravovaljana (ovjerena i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje) te je li ona poslana do roka za prijavu.
Škole za koje se administrativnom provjerom utvrdi da ne zadovoljavaju nužne uvjete, ne ispunjavaju osnovne uvjete programa i nisu kandidati za daljnji odabir.Nakon administrativne provjere bit će proveden odabir škola prema sljedećim kriterijima:

  1. Učitelj tehničke kulture sudjelovao u Natjecanju mladih tehničara i Modelarskoj ligi u posljednje dvije godine 4 boda
  2. Učitelj tehničke kulture je u zadnje dvije godine sudjelovao u stručnim usavršavanjima u organizaciji HZTK ili Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture 1 bod
  3. Škola ima osigurane prostorne i materijalno-tehničke uvjete za provođenje nastave tehničke kulture i izvannastavnih aktivnosti tehničke kulture (prvenstveno kabinet/učionicu za tehničku kulturu - radionica/skladište) 1 bod
  4. Škola je u dosadašnjoj praksi provodila izvannastavne aktivnosti u području tehničke kulture (dokaz: Ovjeren i potpisan školski dokument iz kojega je vidljiv godišnji plan i program za provedbu izvannastavne aktivnosti u području tehničke kulture) 1 bod

7. Obveze i učinak na odabrane škole

Sa školama, odabranim prema gore opisanom postupku, potpisat će se sporazumi o suradnji o međusobnim pravima i obavezama koje proizlaze iz sudjelovanja u programu. Ako odabrana škola ne potpišu sporazum o suradnji u za to predviđenom roku, tada će se ta škola brisati s liste odabranih škola, čime će se omogućiti prvoj sljedećoj školi ulazak na listu odabranih škola.
Uz sporazum o suradnji HZTK će odabranim školama poslati i prijavnice za učenike.
Od škola odabranih za uključivanje u program Proljetne škole tehničkih aktivnosti očekuje se visoka predanost programu, spremnost učitelja tehničke kulture na trajno usavršavanje, sudjelovanje na stručnim usavršavanjima u području tehničke kulture, sudjelovanje na natjecanjima u organizaciji ili suorganizaciji HZTK (Natjecanje mladih tehničara, Modelarska liga…) te spremnost ravnatelja da svojim zaposlenicima (učiteljima tehničke kulture) osigura optimalnu podršku u provedbi izvannastavnih aktivnosti u područjima tehničke kulture. Zauzvrat, sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti omogućit će učenicima i učiteljima rad u vrhunskim uvjetima koje omogućuje Nacionalni centar tehničke kulture te razvijanje interesa i kompetencija za sudjelovanje i provedbu aktivnosti u različitim područjima tehničke kulture, kroz sljedeće aspekte:

  • Učiteljima će biti omogućeno stjecanje kompetencija (osposobljavanje i usavršavanje) za rukovanje ručnim alatima i opremom, uz primjenu mjera zaštite pri radu, te provedbu izvannastavnih aktivnosti u različitim područjima tehničke kulture u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici te u matičnoj ustanovi u kojoj djeluju.
  • Učenicima će omogućiti stjecanje kompetencija za rukovanje ručnim alatima, uz primjenu mjera zaštite pri radu, te izradu tehničkih tvorevina uporabne vrijednosti, kroz različite praktične radionice i razvijanje interesa za tehničku kulturu s ciljem trajnog usmjeravanja ka tehničkim i proizvodnim zanimanjima.

8. Ostale informacije

Javni poziv traje od 5. do 31. ožujka 2019. te će po njegovom zatvaranju Stručno povjerenstvo Hrvatske zajednice tehničke kulture, na temelju prethodno navedenih kriterija odabrati škole koje će sudjelovati u programu i iste o tome izvijestiti elektroničkim putem. Popis odabranih škola bit će objavljen na internetskoj stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture www.hztk.hr. do 7. travnja 2019. godine.Odluka Stručnog povjerenstva Hrvatske zajednice tehničke kulture je neopoziva i konačna. Prijavitelj službenim iskazivanjem interesa pristaje na sve uvjete javnog poziva i odluke Stručnog povjerenstva, u duhu zajedničke dugoročne suradnje i ostvarivanja ciljeva programa, a na dobrobit učenika, škola, nastavnika i cijele obrazovne zajednice. Dodatne informacije moguće je dobiti putem elektroničke pošte: svijetlana.grubisic@hztk.hr ili na broj: 091/4656771.

Dokumenti za preuzimanje:

Obrazac s osnovnim informacijama o OŠ koji popunjava ravnatelj 2019.

Iskaz interesa_PSTA_2019.

Popis za provjeru-PŠTA 2019

U Zagrebu 5. ožujka 2019.
Glavna tajnica Hrvatske zajednice tehničke kulture
Mirjana Metikoš

vrh stranice