Natječaj za radno mjesto tajnika Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture

29.08.2017.

Rok za prijavu na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Hrvatski saveza pedagoga tehničke kulture
Dalmatinska 12
10000 Zagreb

Temeljem članka 42. Statuta Upravni odbor Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture raspisuje natječaj za radno mjesto:
Tajnika Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture na vrijeme od četiri godine, s punim radnim vremenom (m/ž)
Probni rad: 3 mjeseca

Popis i opis poslova:

 • predstavlja i zastupa Savez;
 • planira cjelokupnu djelatnost saveza u skladu sa Statutom Saveza, Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim relevantnim propisima;
 • usklađuje i prati rad članica u ostvarivanju program javnih potreba u tehničkoj kulturi;
 • neposredno vodi suradnju i usklađuje aktivnosti članica;
 • skrbi za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih, ugovorom i na drugi način preuzetih obveza Saveza;
 • odgovoran je za pripremu prijedloga programa rada, financijskog plana i svih izvještaja Saveza;
 • vodi posebnu skrb o imovini Saveza i nalogodavac je za financijsko i materijalno poslovanje Saveza na temelju usvojenog financijskog plana;
 • odgovoran je za poslovnu dokumentaciju, ugovore, sporazume i naloge u svezi ostvarivanja programa i financijskog plana Saveza;
 • poduzima mjere za ostvarenje plana i programa;
 • usklađuje rad radnih tijela Saveza, Skupštine i Upravnog odbora;
 • surađuje s javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije tehničke kulture na području Republike Hrvatske;
 • ostvaruje neposredne kontakte sa savezima i udrugama tehničke kulture, kao i čimbenicima o kojima ovisi razvoj i unapređivanje tehničke kulture;
 • prati zakonske i druge propise značajne za djelatnost tehničke kulture te pravno i financijsko okruženje u kojem djeluju neprofitne organizacije;
 • skrbi o obavještavanju i obavještava javnost i članice o radu i djelovanju Saveza,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Saveza, zakonom te općim aktima Skupštine i Upravnog odbora;
 • vodi popis članova i zastupnika članova.

Kandidat za profesionalnog tajnika prilaže:

 1. izvornik ili presliku diplome završenog diplomskog sveučilišnog studija ili diplomskog specijalističkog stručnog studija tehničkog smjera;
 2. ovjerenu presliku osobne iskaznice;
 3. potvrdu ili elektronički zapis kojim se dokazuje radno-pravni status;
 4. životopis (Curriculum vitae);
 5. motivacijsko pismo
 6. potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor (ne starija od 3 mjeseca);
 7. potvrdu da ima pet godina radnog iskustva (profesionalnog) na poslovima u tehničkoj kulturi;
 8. poznavanje jednog svjetskog jezika i rada na računalu;
 9. potvrdu (domovnicu) da je državljanin Republike Hrvatske;
 10. potvrde o pedagoškim kompetencijama i posjedovanje sposobnosti uspješnog ustrojavanja i djelotvornog vođenja organizacije i na temelju toga stečeni ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje (potvrde, preporuke, priznanja i sl. )*

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj svi pristupnici obvezno navode:
Osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge. Intervju će se obaviti sa kandidatima za koje se utvrdi da imaju urednu prijavu.

Sve prijave koje ne sadrže potrebne podatke i priloge smatrat će se nepotpunima i neće se razmatrati.

Rok za prijavu na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

S odabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na vrijeme od 3 mjeseca s mogućnošću produljenja na 4 godine.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se na adresu:
Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture,
Dalmatinska 12,
10000 Zagreb
s naznakom „Za natječaj“

* - neobavezno

Predsjednik HSPTK
Mato Šimunović

vrh stranice