1. siječnja 2020. stupile na snagu izmjene Zakona o udrugama

30.01.2020.

U Narodnim novinama broj 98 od 16. listopada 2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama. Izmijenjene zakonske odredbe stupile su na snagu 1. siječnja 2020. godine, a vezane su uz obavljanje poslova upisa u registar udruga i vođenje registra udruga, obvezu dostave zapisnika sjednica skupštine i prijave promjena statuta, naziva, adrese sjedišta, izbora osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada udruga nadležnom uredu, obvezu vođenja popisa članova udruga i inspekcijskom nadzoru nad radom udruga.

 Izmjene Zakona o udrugama su sljedeće:

1. „Nadležni ured“ promijenjen je u „nadležno upravno tijelo“.

2. Udruge se upisuju u registar udruga pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge. Poslove upisa u registar udruga i vođenja registra obavlja nadležno upravno tijelo.

3. Nadzor nad radom udruge obavljaju ovlašteni službenici nadležnog upravnog tijela, a to se odnosi na:

  • prijavljuju li udruge promjene statuta, naziva, adrese sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada
  • rabe li u pravnom prometu podatke o promjenama, odnosno postupaju li po promjenama prije nego što su upisane u registar udruga,
  • rabe li naziv pod kojim su upisane u registar udruga,
  • održavaju li sjednice skupštine i dostavljaju li zapisnike s redovnih sjednica skupštine udruge,
  • vode li popis članova udruge na način propisan Zakonom
  • jesu li prestale djelovati.

4. Ako službenik ovlašten za provedbu nadzora nad radom udruge utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, ovlašten je rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u određenom roku. Rješenje je dužan dostaviti tijelu državne uprave u čiji djelokrug spadaju ciljevi osnivanja udruge i tijelu državne uprave u čiji djelokrug spadaju gospodarske djelatnosti udruge.

5. Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja udruge i nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti udruge obavljaju nadležni inspektori ovisno o djelokrugu udruge, sukladno posebnim propisima. Popis članova udruge mora biti dostupan inspektorima u obavljanju inspekcijskog nadzora. Ako nadležni inspektor nad udrugom poduzme propisane mjere iz svog djelokruga, dužan je o tome odmah obavijestiti nadležno upravno tijelo.

vrh stranice