2. krug natječaja "Dani tehnike" - rok prijave: 11. 9. 2015.

07.08.2015.

Cilj ovog natječaja je uključivanje djece viših razreda osnovnih škola u radionice gradskih i općinskih (iznimno županijskih) zajednica tehničke kulture u školskoj godini 2015./2016. iz različitih područja P-kategorije natjecanja mladih tehničara (automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, orijentacija i komunikacija te robotsko spašavanje žrtve) i iz smotre mladih poduzetnika na temu racionalnog korištenja energije. Osim toga, ovim natječajem pridonosi se povećanju vidljivosti zajednica tehničke kulture i promicanju tehničke kulture na lokalnoj razini. Rok prijave je 11. rujna 2015. godine.

Natječaj "Dani tehnike" - 2. krug

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje

Na temelju članaka 9. i 10. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture, Programa rada Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2015. godinu (program Popularizacija tehničke kulture u suradnji sa članicama HZTK) i Strateškog plana Hrvatske zajednice tehničke kulture za razdoblje od 2015. do 2018. godine (2. strateška smjernica: Odgoj i obrazovanje za društveni i gospodarski razvoj Republike Hrvatske, cilj 2.1. Omogućiti i/ili unaprijediti izvannastavne i izvanškolske aktivnosti djece i mladih i 4. strateška smjernica: Održivi razvoj Zajednice, cilj 4.2. Osigurati stalnu financijsku i programsku stabilnost Zajednice i njenih članica), koje je usvojila Skupština Hrvatske zajednice tehničke kulture na svojoj redovnoj sjednici 20. ožujka 2015., odluke Upravnog odbora Hrvatske zajednice tehničke kulture na 26. sjednici održanoj 13. svibnja 2015., raspisan je

2. krug natječaja za novčano podupiranje zajednica tehničke kulture u okviru projekta „Dani tehnike“

1. UVOD
Razvoj i popularizacija tehničke kulture na lokalnoj razini i održivost zajednica tehničke kulture ponajprije se temelje na uključivanju djece i mladih u programe zajednica. Upravo zato, Hrvatska zajednica tehničke kulture (u daljnjem tekstu: HZTK) u 2015. godini u svoj Program rada uvodi projekt pod nazivom „Dani tehnike“. Osim toga, HZTK projektom „Dani tehnike“ potiče sudjelovanje zajednica u natjecanju mladih tehničara i smotri mladih poduzetnika.
HZTK koordinira i sufinancira projekt „Dani tehnike“, koji će organizirati gradske i općinske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: zajednice) na početku školske godine 2015./2016., to jest u listopadu 2015. godine.

Iznimno, u natječajni postupak mogu se uključiti županijske zajednice tehničke kulture i to isključivo iz županija u kojima ne postoje gradske zajednice tehničke kulture.
Projekt svake prijavljene zajednice sastojat će se od nekoliko aktivnosti:
1) priprema projekta (do sredine listopada 2015.)
2) obavještavanje javnosti i potencijalnih korisnika (djece viših razreda osnovnih škola) o provođenju projekta (do sredine listopada 2015.)
3) početak radionica za djecu i/ili mlade (do 30. listopada 2015.)
4) predaja opisnog i financijskog izvještaja HZTK (do 30. studenoga 2015.)
5) nastavak radionica u šk. godini 2015./2016.
Za provedbu projekta „Dani tehnike“ HZTK će izdvojiti 100.000,00 kn, a pojedinačan iznos potpore bit će do 5.000,00 kuna.

2. CILJ NATJEČAJA
Cilj ovog natječaja je uključivanje djece viših razreda osnovnih škola u radionice zajednica u školskoj godini 2015./2016. iz različitih područja P-kategorije natjecanja mladih tehničara (automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, orijentacija i komunikacija te robotsko spašavanje žrtve) i iz smotre mladih poduzetnika na temu racionalnog korištenja energije, čime se doprinosi povećanju vidljivosti zajednica tehničke kulture i promicanju tehničke kulture na lokalnoj razini.
U prijavnom obrascu zajednice trebaju navesti način ispunjavanja navedenog cilja, broj aktivnih korisnika zajednice (djece i mladih) u školskoj godini 2014./2015., procjenu broja korisnika radionica/e koje će započeti unutar projekta „Dani tehnike“, opis planiranih radionica (vrsta i sadržaj radionice) i navesti mjesto provedbe radionica.

3. UVJETI PRIJAVE
Prijedlozi će biti uzeti u obzir ako zajednica udovoljava sljedećim uvjetima:
• registrirana je i djeluje na području jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili na području Republike Hrvatske te je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske,
• zajednice mogu dostaviti najviše jedan projekt na ovaj natječaj,
• projekt mora biti usklađen s ciljem natječaja.
• ima osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu projekta, uključujući mjesto provedbe radionica.

4. OGRANIČENJA
Ovim natječajem ne mogu se financirati:
• nacionalni savezi tehničke kulture, udruge i županijske zajednice tehničke kulture u županijama u kojima su registrirane gradske zajednice tehničke kulture,
• projekti za koje se procjeni da stvarni korisnici nisu djeca i/ili mladi već odrasle osobe,
• projekti zajednica koje su dobile potporu u prvom krugu ovog natječaja.

5. VREDNOVANJE I ODOBRAVANJE PROJEKATA
Pristigle projekte vrednovat će Povjerenstvo za raspodjelu financijskih sredstava „Dani tehnike“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u čijem sastavu ne smiju biti članovi gradskih i županijskih zajednica tehničke kulture. Povjerenstvo predlaže glavna tajnica HZTK.
Uz usporedbu usklađenosti projekta s natječajnom dokumentacijom i potrebom za financiranjem, članovi Povjerenstva vodit će brigu o geografskoj zastupljenosti potpora. Iz jedne županije najviše dvije zajednice mogu dobiti potporu.
Projekte odobravaju glavna tajnica i predsjednik HZTK.
Odluka o odobravanju projekata je neopoziva i konačna.

6. SMJERNICE ZA PRIPREMU PROJEKTA I IZVJEŠTAVANJE
Zajednice u projektnom obrascu trebaju precizno opisati korisnike svoga projekta, način na koji će privući korisnike u svoje aktivnosti te razraditi planirane radionice.
Obrazac prijave potrebno je u potpunosti popuniti (odgovoriti na sva pitanja).
Ista osoba ne može biti voditelj niti odgovorna osoba dvaju prijavljenih projekata.
Projekt mora započeti u listopadu 2015. godine, a provedba radionica do 30. listopada 2015.

Temeljem ugovora o novčanoj potpori, svi primatelji potpora bit će obvezni dostaviti opisno i financijsko izvješće s preslikama računa i izvadaka iz banke kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava, popis korisnika i fotografije koje prikazuju radionice. Obrasce izvještavanja i popisa korisnika zajednice će dobiti nakon potpisivanja ugovora.

7. ROK I NAČIN PRIJAVE
Projektni prijedlog potrebno je poslati elektroničkim putem na adresu hztk@hztk.hr (predmet: Natječaj „Dani tehnike“ 2015.) i poštom na adresu Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10002 Zagreb (uz napomenu: Natječaj „Dani tehnike“ 2015.) do 11. rujna 2015. godine.
Prijave poslane nakon 11. rujna 2015. godine neće se razmatrati.
Nakon provedenog natječaja, projektna dokumentacija se ne vraća prijavljenim zajednicama niti zajednice imaju uvid u projektne prijedloge drugih zajednica.

8. SADRŽAJ PRIJAVE
• Izvornik obrasca za prijavu projekta (potpisan i ovjeren pečatom zajednice),
• Preslika zadnjeg Rješenja o registraciji zajednice u kojem je navedena osoba ovlaštena za zastupanje zajednice,
• Ispis izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo uprave (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-opcu-upravu/registri/registar-udruga/826)

9. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI
Povjerenstvo neće razmatrati prijavu koja nije u skladu s ciljem natječaja i u kojoj zajednice planiraju provesti radionice iz područja tehničke kulture koja nisu obuhvaćena P-kategorijom natjecanja mladih tehničara ili smotrom mladih poduzetnika na temu racionalnog korištenja energije i s korisnicima koji se ne mogu natjecati u ovom natjecanju i smotri, nije poslana elektroničkim putem i poštom do roka za podnošenje prijava, nije u potpunosti sukladna dokumentaciji za prijavu, ako zajednica nije odgovorila na sva pitanja iz obrasca za prijavu i ako zajednica nema osigurano mjesto za provedbu radionica.
Ako zajednica dostavi dva projekta u ovom krugu natječaja, umjesto jednog, oba projekta bit će odbijena.
U slučaju traženja sufinanciranja većeg od 5.000,00 kn, projekt neće biti razmatran.

10. ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROJEKATA
Odabir predloženih projekata bit će u rujnu 2015. godine.
Odobreni projekti bit će navedeni na internetskoj stranici HZTK do 2. listopada 2015.
Ugovori o novčanoj potpori bit će potpisani tijekom listopada 2015.

vrh stranice