Poziv nacionalnim savezima tehničke kulture za dostavu prijedloga programa rada za 2016. godinu

22.09.2015.

U skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi (NN, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) poziva nacionalne saveze tehničke kulture da dostave prijedlog programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2016. godini čije se financiranje osigurava preko HZTK od sredstava od igara na sreću.

Prijedlog programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi koje provode nacionalni savezi tehničke kulture u 2016. godini potrebno je pripremiti u skladu s Prioritetima financiranja javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2016. godini koje je donio Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture 14. rujna 2015. godine te uzimajući u obzir upute koje su nacionalni savezi primili 16. prosinca 2014. HZTK u dopisu odobravanja sredstava za 2015. godinu.

Temelj za izradu prioriteta financiranja programa tehničke kulture iz javnih izvora je da se primarno financiraju aktivnosti koje spadaju u uže tehničko područje te da su glavni korisnici programa djeca i mladi.

Prijedlog programa podnosi se u tablici u Excelu unutar specifičnih područja (kategorija) redoslijedom koji je naveden u dokumentu Objašnjenje kategorija programskih aktivnosti 2016.

Napominjemo da se programi moraju provesti bez dodatnih zahtjeva prema Hrvatskoj zajednici tehničke kulture tijekom godine te da ukupni iznos bude otprilike u okviru programskih sredstava koji su odobreni raspodjelom prošle godine.

 Dodatne napomene:

 • Zbog što veće učinkovitosti i kratkoće vremena, u ovoj fazi izrade prijedloga financijskog plana potrebno je navesti i razraditi isključivo programske troškove. Plaće, naknade, prijevoz na posao i s posla su fiksni troškovi koji će biti uključeni u financijski plan i razrađeni po programima prilikom izrade konačnih financijskih planova.
 • Nakon donošenje financijskog plana za 2016. godinu svaki nacionalni savez i osoba koja mu vodi knjigovodstvo trebat će uskladiti nazive odobrenih programa s mjestima troška kako bi svi troškovi bili knjiženi unutar istoimenih programa te kako bi praćenje i pravdanje namjenskog korištenja sredstava bilo u svakom trenutku transparentno. Financijska kartica (mjesto troška) mora biti usklađena s troškovima programa koje navodimo prema MZOS-u.
 • HZTK je sukladno novim propisima obveznik revizije za 2015. godinu i nadalje i to za sva sredstva dobivena iz javnih izvora (dakle putem MZOS-a), stoga će u svrhu namjenskog korištenja sredstava svi savezi uz financijski izvještaj trebati priložiti i financijske kartice.
 • Vezano uz izvještavanje o sredstvima primljenim za provedbu programa javnih potreba, novi propisi jasno nalažu da će sve pravne osobe za sredstva ostvarena iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, davatelju sredstava biti dostavljen izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava. Pri tom se prati i kontroliralo namjensko isplaćivanje i korištenje donacija do krajnjeg korisnika, uključujući povezane neprofitne organizacije. To znači da su svi nacionalni savezi tehničke kulture kojima HZTK ne vodi knjigovodstvo dužni podnijeti izvještaj o potrošnji dobivenih sredstava, financijske kartice, račun prihoda i rashoda i bilancu. Osim toga, ako HZTK ili nacionalni savez radi transfer (donaciju) sredstava prema svojoj članici (konto: 47), suradniku ili partneru (konto: 45), treba potpisati ugovor/sporazum u kojem će biti definiran uzajamni odnos obje strane, kao i obveza dostave opisnog i financijskog izvještaja članice do određenog roka.

Koraci u donošenju financijskog plana HZTK i nacionalnih saveza tehničke kulture za 2016. godinu:

 1. HZTK upućuje zahtjev za dostavu prijedloga programa rada izravno nacionalnim savezima tehničke kulture (elektroničkim putem) - 22. 9. 2015.
 2. Nacionalni savezi dostavljaju potpunu dokumentaciju Hrvatskoj zajednici tehničke kulture - rok: 19. 10. 2015.
 3. Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za financiranje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi iz proračuna Republike Hrvatske i od sredstava od igara na sreću priprema prijedlog raspodjele i upućuje ga Upravnom odboru HZTK. Povjerenstvo ima savjetodavnu ulogu, a njegov je rad uređen Poslovnikom koji je donio Upravni odbor HZTK 14. 9. 2015.godine. Članovi Povjerenstva potpisali su prije vrednovanja prijedloga programa Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.
 4. Upravni odbor HZTK donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2016. godini s uputama za izradu konačnih planova nacionalnih saveza tehničke kulture – rok: 17. 11. 2015.
 5. U skladu s Odlukom i dobivenim uputama Upravnog odbora HZTK, nacionalni savezi izrađuju Financijski plan za 2016. godinu
 6. Financijski plan nacionalnih saveza tehničke kulture potvrđuje Skupština svakog nacionalnog saveza do 31. prosinca 2015.
 7. Potpisan zapisnik sa Skupštine s Odlukom o usvajanju financijskog plana za 2016. godinu tajnik nacionalnog saveza dostavlja HZTK, nakon čega se priprema ugovor o dodjeli sredstava, što je preduvjet za transfer sredstava namijenjenih za provedbu programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi u 2016. godini.

Rok i način dostave prijedloga programa

Rok za dostavu prijedloga programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2016. godini čije se financiranje osigurava preko HZTK je 19. listopada 2015.

Prijedlog programa potrebno je dostaviti elektroničkim putem na tri adrese: zdenka.terek@hztk.hr, filip.lukina@hztk.hr i jasna.malus@hztk.hr

Radi detaljnijih pojašnjenja vezanih uz izradu prijedloga programa HZTK će organizirati kolegij tajnika nacionalnih saveza tehničke kulture u srijedu, 30. 9. 2015. u 12,00 sati.

vrh stranice