Donesen novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

06.10.2014.

Hrvatski sabor donio je 3. listopada 2014. godine na svojoj 14. sjednici Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br 121/2014.).

Konačni prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Ovim se Zakonom uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Odabrani dijelovi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija donesenoga 3. 10. 2014. godine

Vođenje knjigovodstva

Neprofitna organizacija vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije.
Iznimno, zakonski zastupnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je: vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje.
Neprofitna organizacija prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo.

Godišnji program rada i financijski plan

Neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezna je izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu.
Financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od: plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata te obrazloženja financijskog plana.

Izvještaji

Financijski izvještaji neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo jesu izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda.
Financijski izvještaj neprofitne organizacije koja vodi jednostavno knjigovodstvo jest godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima.

Neprofitne organizacije koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su nadležnom tijelu državne uprave, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno drugom nadležnom tijelu javne vlasti dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

Registar neprofitnih organizacija

Neprofitna organizacija obvezna je upisati se u Registar neprofitnih organizacija.
Godišnji financijski izvještaji neprofitne organizacije javno se objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija.
Upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet je za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora.
Registar neprofitnih organizacija je središnji izvor podataka o neprofitnoj organizaciji
potrebnih za utvrđivanje i praćenje obveze sastavljanja i podnošenja financijskih izvještaja, utvrđivanja financijskog položaja i poslovanja te namjenskog korištenja sredstva proračuna. Registar vodi Ministarstvo financija i dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva financija.

Financijski nadzor neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija obavlja nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: financijski nadzor) neprofitne organizacije u skladu s odredbama ovoga Zakona te drugih posebnih propisa. Financijski nadzor obuhvaća i nadzor nad zakonitim pribavljanjem financijskih sredstava iz javnih i drugih izvora, upravljanjem financijskim sredstvima te utvrđivanjem koriste li se sredstva za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je osnovana neprofitna organizacija.

Popis imovine

Neprofitna organizacija dužna je na početku poslovanja popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu. Neprofitna organizacija dužna je najmanje jednom i to na kraju svake poslovne godine popisati imovinu i obveze sa stanjem na datum bilance radi usklađenja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.
Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti), odnosno po procijenjenoj vrijednosti.
Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik.
Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500,00 kuna može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz
obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.

Revizija godišnjih financijskih izvještaja

Financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod od 3 do uključivo 10 milijuna kuna podliježu revizijskom uvidu koji se obavlja sukladno revizijskim propisima.
Financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod iznad 10 milijuna kuna podliježu reviziji koja se obavlja sukladno revizijskim propisima.

Prekršajne odredbe

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 200.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo ako se ne pridržava odredba ovog Zakona.

Prijelazne i završne odredbe

Prvi godišnji financijski izvještaji neprofitne organizacije koji se javno objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija odnose se na 2013. godinu.
Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu sastavljaju se u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija, a prvi financijski izvještaji, propisani ovim Zakonom, sastavljaju se za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2015. godine.
Neprofitna organizacija upisana u Registar neprofitnih organizacija prije stupanja na snagu ovoga Zakona ne dostavlja prijavu za ponovni upis u Registar neprofitnih organizacija.

Ministar financija donijet će u 60 ili 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija i Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

vrh stranice