Javni raspis za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK-e za 2014. godinu

11.11.2014.

Hrvatska zajednica tehničke kulture poziva građane Republike Hrvatske, članove udruga i javne djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge, saveze, zajednice i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, strukovne i znanstvene udruge, obrazovne, znanstvene i kulturne ustanove i ostale pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2014. godinu. Javni raspis je otvoren do 31. siječnja 2015. godine.

Temeljem članka 19. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture objavljuje


J a v n i   r a s p i s
za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i
Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2014. godinu


Pozivamo građane Republike Hrvatske, članove udruga i javne djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge, saveze, zajednice i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, strukovne i znanstvene udruge, obrazovne, znanstvene i kulturne ustanove i ostale pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2014. godinu za:

I. Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture

II. Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture

 1. Nagrada za životno djelo
 2. Godišnja nagrada

III. Počasno zvanje Hrvatske zajednice tehničke kulture

 1. Mentor-savjetnik
 2. Instruktor-savjetnik

IV. Osobito člansko svojstvo u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture

 1. Počasni član
 2. Podupirući član


I. Povelja Hrvatske zajednice tehničke kulture najviše je javno priznanje Zajednice koje se dodjeljuje udrugama tehničke kulture, njihovim savezima i zajednicama, strukovnim i znanstvenim udrugama, obrazovnim, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, trgovačkim društvima i ostalim pravnim osobama za dugogodišnji izvanredan doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture, prepoznatljiv i priznat u Republici Hrvatskoj, a osobito:

 • tehnički odgoj, obrazovanje i stvaralaštvo građana, posebice djece i mladeži, i to izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u tehnici, informatici, prirodoslovlju, učeničkom zadrugarstvu, foto, kino i video-tehnici, samogradnji u tehničkim športovima, kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje i usmjeravanje za izbor tehničkih zanimanja,
 • inventivnog rada i poticanja tehničkog stvaralaštva građana,
 • širenja znanstvenih i tehničkih postignuća značajnim prinosom znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana, primjeni znanstvenih i tehničko-tehnoloških dostignuća, promicanja tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada, popularizaciji znanosti i tehnike te poticanju sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo,
 • međunarodne promidžbe tehničke kulture i dostignuća hrvatskih stvaralaca i natjecatelja u svim područjima tehničke kulture.

Povelja se dodjeljuje pod nazivom Povelja Hrvatske zajednice tehničke kulture za dugogodišnji izvanredan doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture dodjeljuje se do pet Povelja.


II. Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se kao:

1. Nagrada za životno djelo i
2. Godišnja nagrada

1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za javno razvidan i priznat trajan prinos i sveukupno djelovanje tijekom duljeg vremenskog razdoblja u razvitku i unapređivanju svekolike djelatnosti Zajednice i postizanju njezinih ciljeva, odnosno za znakovit i trajan doprinos sveukupnom razvitku tehničke kulture i za postignuća trajne vrijednosti u unapređenju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, u razvitku tehničkog stvaralaštva, udruga tehničke kulture, njihovih zajednica i saveza u Republici Hrvatskoj i u svijetu.
Temelj za dodjelu Nagrade za životno djelo, osim rečenog, jesu izniman prinos i izuzetni uspjesi od značaja za Republiku Hrvatsku u pedagoškom, stručnom, znanstvenom, publicističkom, promidžbenom i organizacijskom djelovanju i radu u tehničkoj kulturi, profesionalno bavljenje tehničkom kulturom i srodnim područjima ili uspješno dragovoljno sudjelovanje u udrugama tehničke kulture, njihovim zajednicama i savezima u duljem razdoblju, stvaralačka postignuća u područjima tehničke kulture i u razvitku pokreta tehničke kulture.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u novcu i u obliku Povelje o Nagradi za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture. Godišnje se dodjeljuje jedna Nagrada za životno djelo.

1. Godišnja nagrada dodjeljuje se građanima-pojedincima za izvanredna postignuća tijekom 2014. godine ostvarena profesionalnim ili dragovoljnim radom u tehničkoj kulturi, kojima je pružen znakovit, i na razini Republike Hrvatske, prepoznatljiv i priznat doprinos djelovanju, razvitku i ostvarivanju ciljeva Zajednice, i to za:

 • osobit prinos razvitku i unapređivanju tehničkog, gospodarskog i ekološkog, prirodoslovnog i srodnog odgoja i obrazovanja građana, a posebice djece i mladeži u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u tehnici, informatici, prirodoslovlju, učeničkom zadrugarstvu, samogradnji u tehničkim športovima, kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, potiče stvaralaštvo i polaznici usmjeravaju za izbor znanstvenih i tehničkih zanimanja,
 • razvitak i unapređivanje inventivnog rada i stvaranje uvjeta za tehničko stvaralaštvo građana, vrednovanje, širenje i primjenu inovacija,
 • osobite uspjehe u foto, kino i video-tehnici, samogradnji u tehničkim športovima i drugim granama tehničke kulture te u razvitku udruga tehničke kulture,
 • širenje znanstvenih i tehničkih postignuća u svrhu promicanja tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada i poštivanja održivog razvitka kao i za popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike i tehničke kulture te poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo,
 • osobit prinos međunarodnoj promidžbi i afirmaciji djelatnosti i dostignuća tehničke kulture u Republici Hrvatskoj te međunarodnim uspjesima hrvatskih stvaralaca i natjecatelja u svim područjima tehničke kulture,
 • stalan značajan ili vrlo značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u udrugama tehničke kulture, njihovim zajednicama i savezima te ustanovama Republike Hrvatske.

Godišnja nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture može se dodijeliti i skupini pojedinaca, ako je ostvarenje odnosno prinos koji se nagrađuje učinak njihova zajedničkog rada ili djelovanja. U tom slučaju članovi skupine ravnopravno dijele Nagradu.

Godišnja nagrada dodjeljuje se u novcu i u obliku Povelje o Godišnjoj nagradi Hrvatske zajednice tehničke kulture. Dodijeljuje se najviše sedam Godišnjih nagrada.


III. Počasno zvanje Hrvatske zajednice tehničke kulture podjeljuje se voditeljima i suradnicima za osobita postignuća u razvitku i unapređenju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, odgoja, obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja u tehničkoj kulturi, temeljnim i srodnim područjima, i to:

1. Počasno zvanje Instruktor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture
2. Počasno zvanje Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture
.

1. Instruktorom-savjetnikom Hrvatske zajednice tehničke kulture proglašuje se istaknuti suradnik odgojno-obrazovnih programa ili oblika izvedbe tih programa za javno razvidne i u stručnoj javnosti priznate osobite uspjehe i stvaralačka postignuća trajne vrijednosti koji ispunjava sljedeće posebne uvjete:

 • ima završenu srednju ili višu školu i stečenu pedagoško-psihološku spremu ako radi s djecom i mladeži ili završenu srednju ili višu školu predviđenu programom bez propisane pedagoško-psihološke spreme ako radi s građanima i članovima udruga tehničke kulture,
 • ako najmanje 10 godina kontinuirano radi kao suradnik u programima iz prethodnog stavka,
 • uživa ugled istaknutog suradnika u javnosti i tehničkoj kulturi,
 • ako su polaznici programa u kojima je bio suradnikom najmanje dva puta osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim i međunarodnim smotrama, susretima i natjecanjima tehničke kulture.

Nositelju počasnog zvanja instruktor-savjetnik uručuje se Diploma i kolajna s otisnutim likom Isidora Kršnjavoga.

Godišnje se instruktorom-savjetnikom može proglasiti najviše deset suradnika.

2. Mentorom-savjetnikom Hrvatske zajednice tehničke kulture proglašuje se istaknuti voditelj odgojno-obrazovnih programa ili oblika izvedbe tih programa za javno razvidne i u stručnoj javnosti priznate uspjehe i stvaralačka postignuća trajne vrijednosti, koji ispunjava sljedeće posebne uvjete:

 • ima visoku stručnu spremu odnosno završen fakultet i pedagoško-psihološku spremu ako radi s djecom i mladeži, ili visoku spremu odnosno završen fakultet predviđen programom ako obrazuje ili osposobljava građane, članove udruga i stručne osobe u tehničkoj kulturi,
 • ima najmanje 5 godina kontinuiranog voditeljskog rada u programima iz prethodnog stavka,
 • uživa ugled istaknutog stručnjaka u javnosti i u tehničkoj kulturi,
 • ako su polaznici koje je vodio najmanje dva puta osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim i međunarodnim smotrama, susretima i natjecanjima u znanju, vještinama i sposobnostima, ili ako je objavio najmanje 10 stručnih ili tri znanstvena rada u časopisima i zbornicima ili jednu knjigu o obrazovanju u slobodnom vremenu (dokolici).

Učitelj ili srednjoškolski profesor voditelj izvanškolske ili izvannastavne aktivnosti koji ispunjava spomenute uvjete, može biti proglašen mentorom-savjetnikom Zajednice ako ga je Ministarstvo znanost, obrazovanja i športa unaprijedilo u zvanje mentora.

Nositelju počasnog zvanja mentor-savjetnik uručuje se Diploma i kolajna s otisnutim likom Isidora Kršnjavoga.

Godišnje se mentorom-savjetnikom može proglasiti najviše sedam voditelja.


IV. Osobito člansko svojstvo u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture

Građani-pojedinci i pravne osobe proglašenjem mogu postati
1. Počasni član Hrvatske zajednice tehničke kulture
2. Podupirući član Hrvatske zajednice tehničke kulture.

1. Počasnim član Hrvatske zajednice tehničke kulture može biti proglašen građanin-pojedinac koji je u profesionalnom ili dragovoljnom radu tijekom duljeg vremenskog razdoblja pružio znakovit prinos i izuzetno je zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Zajednice i razvitak tehničke kulture.
Temeljem za proglašenje neke osobe počasnim članom Hrvatske zajednice tehničke kulture jesu osobiti uspjesi u jednom ili više područja tehničke kulture i u razvitku udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, ili općepriznata postignuća u stvaralačkom, stručnom, znanstvenom, odgojno-obrazovnom, promidžbenom, publicističkom, organizacijskom i drugom djelovanju kojima je pridonijela razvitku i unapređenju izvanškolskog i izvannastavnog odgoja i obrazovanja u tehnici, informatici, prirodoslovlju, gospodarstvu i ekologiji odnosno učeničkom zadrugarstvu, foto, kino i video-tehnici, samogradnji u tehničkim športovima i time omogućila razvitak sposobnosti, znanja, vještina i sklonosti posebice mladih, ili razvitku inventivnog rada, ili popularizaciji, širenju i primjeni znanstvenih i tehničkih postignuća u bilo kojem području rada i života, ili međunarodnoj promidžbi i afirmaciji hrvatskih postignuća u tehničkoj kulturi.

Osobi proglašenoj počasnim članom izdaje se Povelja počasnog člana Hrvatske zajednice tehničke kulture.

2. Podupirućim članom Hrvatske zajednice tehničke kulture proglašuje se građanin pojedinac i pravna osoba koji razvitku i napretku Zajednice i ostvarivanju njezina programa pridonose redovitim pružanjem novčane ili materijalne potpore u drugom obliku ili su to učinili značajnom jednokratnom potporom (donacijom).
Podupirućim članom može biti proglašen i stranac i strana pravna osoba.
Građaninu-pojedincu ili pravnoj osobi proglašenoj podupirućim članom izdaje se Povelja podupirućeg člana Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja, počasnog zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture mora biti pismeno obrazložen. Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o pojedincu, o skupini pojedinaca ili o pravnoj osobi koji se predlažu, te iscrpan opis i prosudbu njihove djelatnosti i postignuća, kao i druge dokaze i razloge za dodjelu javnog priznanja, počasnog zvanja ili Nagrade. Za Godišnju nagradu mora biti posebno istaknut doprinos razvitku tehničke kulture u 2014. godini. Ako obrazloženje pojedinog prijedloga ne sadržava dovoljno elemenata za odlučivanje, Odbor za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu može zatražiti od predlagatelja da u određenom roku dopuni svoj prijedlog.

Prijedlozi se podnose na posebnim obrascima i upućuju na adresu:
Hrvatska zajednica tehničke kulture - Prijedlog za nagradu, p.p. 149, 10002 Zagreb.

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj: 01/ 4848-633.

Javni raspis je otvoren zaključno do 31. siječnja 2015. godine.

Obrasci za podnošenje prijedloga

Javni raspis za nagradu HZTK-e za 2014. godinu

Obrazac - životno djelo 2014.

Obrazac - godišnja nagrada 2014.

Obrazac - mentor-savjetnik 2014.

Obrazac - instruktor-savjetnik 2014.

Obrazac - počasni član 2014.

Obrazac - podupirući član 2014.

Obrazac - povelja 2014.


Zagreb, studeni 2014.

Predsjednik:

Prof. dr. sc. Ante Markotić

Dosadašnji dobitnici javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture navedeni su na ovoj internetskoj stranici HZTK-e (u izborniku Priznanja i nagrade).

vrh stranice