Javni raspis za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2019.

20.12.2019.

Temeljem članka 19. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture objavljuje Javni raspis za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2019. godinu. Javni raspis je otvoren od 20. prosinca 2019. do 20. siječnja 2020. godine.

Urbroj: 01/1-325/19.
Zagreb, 20. prosinca 2019.

Temeljem članka 19. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture objavljuje


J a v n i    r a s p i s
za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2019. godinu

Pozivamo građane Republike Hrvatske, članove udruga i javne djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge, saveze, zajednice i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, strukovne i znanstvene udruge, obrazovne, znanstvene i kulturne ustanove i ostale pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2019. godinu za:

I. Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture
II. Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture

 1. Nagrada za životno djelo
 2. Godišnja nagrada

III. Počasno zvanje Hrvatske zajednice tehničke kulture

 1. Mentor-savjetnik
 2. Instruktor-savjetnik

IV. Osobito člansko svojstvo u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture

 1. Počasni član
 2. Podupirući član

I. Povelja Hrvatske zajednice tehničke kulture najviše je javno priznanje Zajednice koje se dodjeljuje udrugama tehničke kulture, njihovim savezima i zajednicama, strukovnim i znanstvenim udrugama, obrazovnim, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, trgovačkim društvima i ostalim pravnim osobama za dugogodišnji izvanredan doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture, prepoznatljiv i priznat u Republici Hrvatskoj, a osobito:

 • tehničkog odgoja, obrazovanja i stvaralaštva građana, posebice djece i mladeži, i to u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u tehnici, informatici, prirodoslovlju, učeničkom zadrugarstvu, foto, kino i video-tehnici, samogradnji u tehničkim sportovima, kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje i usmjeravanje za izbor tehničkih zanimanja,
 • inventivnog rada i poticanja tehničkog stvaralaštva građana,
 • širenja znanstvenih i tehničkih postignuća značajnim prinosom znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana, primjeni znanstvenih i tehničko-tehnoloških dostignuća, promicanja tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada, popularizaciji znanosti i tehnike te poticanju sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo,
 • međunarodne promidžbe tehničke kulture i dostignuća hrvatskih stvaralaca i natjecatelja u svim područjima tehničke kulture.

Povelja se dodjeljuje pod nazivom Povelja Hrvatske zajednice tehničke kulture za dugogodišnji izvanredan doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture. Dodjeljuje se do pet Povelja.

II. Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se kao:

 1. Nagrada za životno djelo
 2. Godišnja nagrada

1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za javno razvidan i priznat trajan prinos i sveukupno djelovanje tijekom duljeg vremenskog razdoblja u razvitku i unapređivanju svekolike djelatnosti Zajednice i postizanju njezinih ciljeva, odnosno za znakovit i trajan doprinos sveukupnom razvitku tehničke kulture i za postignuća trajne vrijednosti u unapređenju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, u razvitku tehničkog stvaralaštva, udruga tehničke kulture, njihovih zajednica i saveza u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

Temelj za dodjelu Nagrade za životno djelo, osim rečenog, jesu izniman prinos i izuzetni uspjesi od značaja za Republiku Hrvatsku u pedagoškom, stručnom, znanstvenom, publicističkom, promidžbenom i organizacijskom djelovanju i radu u tehničkoj kulturi, profesionalno bavljenje tehničkom kulturom i srodnim područjima ili uspješno dragovoljno sudjelovanje u udrugama tehničke kulture, njihovim zajednicama i savezima u duljem razdoblju, stvaralačka postignuća u područjima tehničke kulture i u razvitku pokreta tehničke kulture.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u novcu i u obliku Povelje o Nagradi za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture. Godišnje se dodjeljuje jedna Nagrada za životno djelo.

2. Godišnja nagrada dodjeljuje se građanima-pojedincima za izvanredna postignuća tijekom 2019. godine ostvarena profesionalnim ili dragovoljnim radom u tehničkoj kulturi, kojima je pružen znakovit, i na razini Republike Hrvatske, prepoznatljiv i priznat doprinos djelovanju, razvitku i ostvarivanju ciljeva Zajednice, i to za:

 • osobit prinos razvitku i unapređivanju tehničkog, gospodarskog i ekološkog, prirodoslovnog i srodnog odgoja i obrazovanja građana, a posebice djece i mladeži u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u tehnici, informatici, prirodoslovlju, učeničkom zadrugarstvu, samogradnji u tehničkim sportovima, kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, potiče stvaralaštvo i polaznici usmjeravaju za izbor znanstvenih i tehničkih zanimanja,
 • razvitak i unapređivanje inventivnog rada i stvaranje uvjeta za tehničko stvaralaštvo građana, vrednovanje, širenje i primjenu inovacija,
 • osobite uspjehe u foto, kino i video-tehnici, samogradnji u tehničkim sportovima i drugim granama tehničke kulture te u razvitku udruga tehničke kulture,
 • širenje znanstvenih i tehničkih postignuća u svrhu promicanja tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada i poštivanja održivog razvitka kao i za popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike i tehničke kulture te poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo,
 • osobit prinos međunarodnoj promidžbi i afirmaciji djelatnosti i dostignuća tehničke kulture u Republici Hrvatskoj te međunarodnim uspjesima hrvatskih stvaralaca i natjecatelja u svim područjima tehničke kulture,
 • stalan značajan ili vrlo značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u udrugama tehničke kulture, njihovim zajednicama i savezima te ustanovama Republike Hrvatske.

Godišnja nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture može se dodijeliti i skupini pojedinaca, ako je ostvarenje odnosno prinos koji se nagrađuje učinak njihova zajedničkog rada ili djelovanja. U tom slučaju članovi skupine ravnopravno dijele Nagradu.

Godišnja nagrada dodjeljuje se u novcu i u obliku Povelje o Godišnjoj nagradi Hrvatske zajednice tehničke kulture. Dodjeljuje se najviše sedam Godišnjih nagrada.

III. Počasno zvanje Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se voditeljima i suradnicima za osobita postignuća u razvitku i unapređenju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, odgoja, obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja u tehničkoj kulturi, temeljnim i srodnim područjima, i to:

 1. Počasno zvanje Instruktor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture
 2. Počasno zvanje Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture

1. Instruktorom-savjetnikom Hrvatske zajednice tehničke kulture proglašuje se istaknuti suradnik odgojno-obrazovnih programa ili oblika izvedbe tih programa za javno razvidne i u stručnoj javnosti priznate osobite uspjehe i stvaralačka postignuća trajne vrijednosti koji ispunjava sljedeće posebne uvjete:

 • ima završenu srednju ili višu školu i stečenu pedagoško-psihološku spremu ako radi s djecom i mladeži ili završenu srednju ili višu školu predviđenu programom bez propisane pedagoško-psihološke spreme ako radi s građanima i članovima udruga tehničke kulture,
 • ako najmanje 10 godina kontinuirano radi kao suradnik u programima iz prethodnog stavka,
 • uživa ugled istaknutog suradnika u javnosti i tehničkoj kulturi,
 • ako su polaznici programa u kojima je bio suradnikom najmanje dva puta osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim i međunarodnim smotrama, susretima i natjecanjima tehničke kulture.

Nositelju počasnog zvanja instruktor-savjetnik uručuje se Diploma i kolajna s otisnutim likom Isidora Kršnjavoga.

Godišnje se instruktorom-savjetnikom može proglasiti najviše deset suradnika.

2. Mentorom-savjetnikom Hrvatske zajednice tehničke kulture proglašuje se istaknuti voditelj odgojno-obrazovnih programa ili oblika izvedbe tih programa za javno razvidne i u stručnoj javnosti priznate uspjehe i stvaralačka postignuća trajne vrijednosti, koji ispunjava sljedeće posebne uvjete:

 • ima visoku stručnu spremu, odnosno završen fakultet i pedagoško-psihološku spremu ako radi s djecom i mladeži, ili visoku spremu, odnosno završen fakultet predviđen programom ako obrazuje ili osposobljava građane, članove udruga i stručne osobe u tehničkoj kulturi,
 • ima najmanje 5 godina kontinuiranog voditeljskog rada u programima iz prethodnog stavka,
 • uživa ugled istaknutog stručnjaka u javnosti i u tehničkoj kulturi,
 • ako su polaznici koje je vodio najmanje dva puta osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim i međunarodnim smotrama, susretima i natjecanjima u znanju, vještinama i sposobnostima, ili ako je objavio najmanje 10 stručnih ili tri znanstvena rada u časopisima i zbornicima ili jednu knjigu o obrazovanju u slobodnom vremenu (dokolici).

Učitelj ili srednjoškolski profesor voditelj izvanškolske ili izvannastavne aktivnosti koji ispunjava spomenute uvjete, može biti proglašen mentorom-savjetnikom Zajednice ako ga je Ministarstvo znanosti i obrazovanja unaprijedilo u zvanje mentora.

Nositelju počasnog zvanja mentor-savjetnik uručuje se Diploma i kolajna s otisnutim likom Isidora Kršnjavoga.

Godišnje se mentorom-savjetnikom može proglasiti najviše sedam voditelja.

IV. Osobito člansko svojstvo u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture

Građani-pojedinci i pravne osobe proglašenjem mogu postati

 1. Počasni član Hrvatske zajednice tehničke kulture
 2. Podupirući član Hrvatske zajednice tehničke kulture

1. Počasnim članom Hrvatske zajednice tehničke kulture može biti proglašen građanin-pojedinac koji je u profesionalnom ili dragovoljnom radu tijekom duljeg vremenskog razdoblja pružio znakovit prinos i izuzetno je zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Zajednice i razvitak tehničke kulture.
Temeljem za proglašenje neke osobe počasnim članom Hrvatske zajednice tehničke kulture jesu osobiti uspjesi u jednom ili više područja tehničke kulture i u razvitku udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, ili općepriznata postignuća u stvaralačkom, stručnom, znanstvenom, odgojno-obrazovnom, promidžbenom, publicističkom, organizacijskom i drugom djelovanju kojima je pridonijela razvitku i unapređenju izvanškolskog i izvannastavnog odgoja i obrazovanja u tehnici, informatici, prirodoslovlju, gospodarstvu i ekologiji odnosno učeničkom zadrugarstvu, foto, kino i video-tehnici, samogradnji u tehničkim sportovima i time omogućila razvitak sposobnosti, znanja, vještina i sklonosti posebice mladih, ili razvitku inventivnog rada, ili popularizaciji, širenju i primjeni znanstvenih i tehničkih postignuća u bilo kojem području rada i života, ili međunarodnoj promidžbi i afirmaciji hrvatskih postignuća u tehničkoj kulturi.

Osobi proglašenoj počasnim članom izdaje se Povelja počasnog člana Hrvatske zajednice tehničke kulture.

2. Podupirućim članom Hrvatske zajednice tehničke kulture proglašuje se građanin pojedinac i pravna osoba koji razvitku i napretku Zajednice i ostvarivanju njezina programa pridonose redovitim pružanjem novčane ili materijalne potpore u drugom obliku ili su to učinili značajnom jednokratnom potporom (donacijom).

Podupirućim članom može biti proglašen i stranac i strana pravna osoba.
Građaninu-pojedincu ili pravnoj osobi proglašenoj podupirućim članom izdaje se Povelja podupirućeg člana Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja, počasnog zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture mora biti pismeno obrazložen na posebnom obrascu. Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o pojedincu, o skupini pojedinaca ili o pravnoj osobi koji se predlažu, te iscrpan opis i prosudbu njihove djelatnosti i postignuća, kao i druge dokaze i razloge za dodjelu javnog priznanja, počasnog zvanja ili Nagrade. Za Godišnju nagradu mora biti posebno istaknut doprinos razvitku tehničke kulture u 2019. godini.
Ako obrazloženje pojedinog prijedloga ne sadržava dovoljno elemenata za odlučivanje, Odbor za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu može zatražiti od predlagatelja da u određenom roku dopuni svoj prijedlog.

Prijedlozi se podnose na posebnim obrascima i upućuju na adresu:
Hrvatska zajednica tehničke kulture - Prijedlog za nagradu, P. p. 149, 10002 Zagreb.

Obrasci za podnošenje prijedloga mogu se preuzeti na internetskoj stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture www.hztk.hr.

Javni raspis je otvoren od 20. prosinca 2019. do 20. siječnja 2020. godine.

Predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture

dr. sc. Damir Tomić, v. r.

Dokumenti za preuzimanje

Javni raspis za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2019. godinu

Obrazac - povelja HZTK 2019.

Obrazac - Nagrada za životno djelo

Obrazac - godišnja nagrada 2019.

Obrazac - mentor-savjetnik 2019.

Obrazac - instruktor-savjetnik 2019.

Obrazac - počasni član 2019.

Obrazac - podupirući član 2019.

vrh stranice