Natječaj za radno mjesto Glavni tajnik Hrvatske zajednice tehničke kulture

11.05.2018.

Prijave s prilozima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom na adresu: HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb obavezno s naznakom »Za natječaj – Glavni tajnik«, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na internetskoj stranici www.hztk.hr odnosno zaključno sa 19. svibnja 2018. godine.

Predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture Ivan Vlainić, sukladno potrebi ustanovljenoj u raspravama nadležnih tijela, na temelju članka 58. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto Glavni tajnik Hrvatske zajednice tehničke kulture

Glavni tajnik Hrvatske zajednice tehničke kulture obnaša sljedeće poslove te ima ova prava i obveze: predstavlja i zastupa Hrvatsku zajednicu tehničke kulture (u nastavku: HZTK); koordinira i prati rad nacionalnih saveza tehničke kulture i HZTK u ostvarivanju Programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi; planira cjelokupnu djelatnost HZTK u skladu sa Statutom HZTK i Zakonom o tehničkoj kulturi; skrbi za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih, ugovorom i na drugi način preuzetih obveza HZTK, skrbi za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih, ugovorom i na drugi način preuzetih obveza HZTK, odgovoran je za pripremu smjernica (prioriteta) financiranja javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi i prijedloga prioriteta financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi na lokalnoj razini; vodi posebnu skrb o imovini HZTK i nalogodavac je za financijsko i materijalno poslovanje HZTK; potpisuje poslovnu dokumentaciju, ugovore, sporazume i naloge koje HZTK zaključi u svezi ostvarivanja programa i financijskog plana; poduzima mjere za ostvarivanje plana i programa; usklađuje rad radnih tijela HZTK, Skupštine HZTK i Upravnog odbora HZTK; rukovodi zaposlenicima HZTK; surađuje s nadležnim ministarstvom, drugim ministarstvima, Vladom Republike Hrvatske, Agencijom za odgoj i obrazovanje i drugim javnim tijelima i ustanovama u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa, razvoja i promocije tehničke kulture na području Republike Hrvatske; prati rad zajednica tehničke kulture te ostvaruje neposredne kontakte s čimbenicima o kojima ovisi razvoj i unapređivanje tehničke kulture na lokalnoj razini, uključujući jedinice područne (regionalne) uprave i samouprave; neposredno vodi suradnju i usklađuje aktivnosti nacionalnih saveza tehničke kulture i zajednica tehničke kulture u ostvarivanju svekolikog razvitka tehničke kulture u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi, Statutom HZTK i drugim relevantnim propisima, aktima i dokumentima; prati zakonske i druge propise značajne za djelatnost tehničke kulture te pravno i financijsko okruženje u kojem djeluju neprofitne organizacije; odgovoran je za međunarodnu suradnju u tehničkoj kulturi i međunarodne obveze HZTK; skrbi o obavještavanju i obavještava javnost i članice o radu i djelovanju HZTK; obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom HZTK, zakonom i općim aktima Skupštine i Upravnog odbora.

Osnovni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: VSS (visoka stručna sprema), završen sveučilišni diplomski studij/stručni specijalistički diplomski studij, pet godina radnog iskustva u tehničkoj kulturi ili na rukovodećim poslovima, poznavanje jednog svjetskog jezika, posjedovanje sposobnosti uspješnog ustrojavanja i djelotvornog vođenja organizacije i na temelju toga stečen ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje, te da nije osuđivan za kaznena djela.

Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: samostalnost u radu i odgovornost, poznavanje tehničke kulture, posjedovanje organizacijskih i koordinacijskih sposobnosti, sposobnost upravljanja ljudskim potencijalima te vođenja i praćenja pojedinaca tako i timova, razvijena poslovna komunikacija, posjedovanje kompetencija planiranja i strateškog promišljanja, posjedovanje kreativnost i fleksibilnost odnosno sposobnost razvoja i stvaranja novog, te prezentacijske vještine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:

  • životopis i motivacijsko pismo,
  • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
  • dokaz o stručnoj spremi: diploma
  • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, gradu ili općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja i
  •  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidati su u svojoj prijavi dužni navesti svoje prebivalište i e-adresu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima koji uđu u uži krug obavit će se intervju radi provjere sposobnosti bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidatima će biti dostavljena obavijest na njihovu e-adresu navedenu u prijavi najmanje tri dana prije održavanja intervjua.

Prijave s prilozima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom na adresu: HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb obavezno s naznakom »Za natječaj – Glavni tajnik«, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na internetskoj stranici www.hztk.hr odnosno zaključno sa 19. svibnja 2018. godine.

U Zagrebu, 11. svibnja 2018. godine

vrh stranice