Radna verzija Statuta HZTK, predložak statuta ZTK i udruga tehničke kulture

27.02.2015.

Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture donio je na svojoj 24. sjednici održanoj 27. veljače 2015. prijedlog Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture. Na temelju njega, pripremljen je predložak statuta ZTK i udruge tehničke kulture.

Statut HZTK pripremljen je na temelju članaka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/2014.) i članaka 25., 31. i 32. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, 76/1993., 11/1994. i 38/2009.).

Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skladu sa statutom. Statut udruge sadrži odredbe o: nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, područjima djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu (ako će ih obavljati), načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Sve udruge imaju obavezu uskladiti svoj statut s novim Zakonom o udrugama (donijeti novi ili napraviti izmjene i dopune starog statuta) i predati zahtjev za promjenu statuta nadležnom tijelu državne uprave do 30. 9. 2015. godine, no preporuka je da se statut usvoji na redovitoj sjednici skupštine početkom 2015. godine.

Pri izradi statuta posebnu pozornost skrećemo na:

  1. ponovno definiranje (ažuriranje) ciljeva, djelatnosti i područja djelovanja udruga (područja djelovanja poželjno je uskladiti s područjima navedenim u klasifikaciji u Registru udruga)
  2. definiranja gospodarske djelatnosti i imovine udruge (ZTK i nacionalnih saveza)
    Ako udruga ne planira obavljati gospodarsku djelatnost, u statut može navesti:
    Udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost.
  3. Zajednice tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture udruženi u HZTK dužni su uskladiti svoje djelovanje i akte s odredbama Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture u roku od šest mjeseci nakon donošenja. Statut HZTK donijet će Skupština HZTK krajem ožujka 2015. godine.
  4. Nacionalni savezi u izradi svojih statuta mogu koristiti Statut HZTK kao predložak, s tim da umjesto funkcije „glavni tajnik“ navedu funkciju „tajnik“.

Vezano uz najavu izborne Skupštine HZTK, skrećemo vam pozornost na dva članka novog Statuta HZTK:

  • Za potrebe održavanja izborne sjednice Skupštine HZTK, zastupnici ili zamjenici zastupnika u Skupštini obvezni su najmanje trideset (30) dana prije izbornog zasjedanja dostaviti glavnom tajniku HZTK vjerodajnice te zapisnik s redovite sjednice na kojoj je zastupnik ili zamjenik zastupnika izabran. (članak 40.)
  • Jedna osoba ne može zastupati više članica u Skupštini.

Zastupnikom i njegovim zamjenikom u Zajednici može biti imenovan poslovno sposobna osoba kojem sudskom odlukom nije izrečena mjera zabrane javnog istupanja i nije osuđivan za kaznena djela.

Zastupnikom i njegovim zamjenikom u Zajednici ne može biti imenovana osoba koja je temeljem ugovora o radu zaposlenik u nacionalnim savezima tehničke kulture, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture. (čl. 30).

Prijedlog Statuta HZTK možete preuzeti ovdje.

Predložak statuta zajednica tehničke kulture preuzmite ovdje.

Predložak statuta udruga tehničke kulture dostupan je ovdje.

Preporuke za izradu statuta možete pronaći u publikaciji Vodič za osnivanje udruge (izdavači: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)

vrh stranice